فردوس

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود ×××××× آدم آورد در این دیر خراب آبادم

قرارداد دستگاه هاي “دولتي” با بيمارستان هاي “خصوصي” !

دكتر “محمد رضا امير حسنخاني” عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي: بعضي مديران با اين انگيزه كه خودشان از خدمات بيمارستان هاي  خصوصي استفاده كنند با آن ها قرار داد مي بندند ، ولي دولت بايد در رقابت با بخش خصوصي ، كيفيت خدمات بيمارستان هاي دولتي را افزايش دهد.  

 

فردوس خبر: ذوقي  

 

وقتي در خبرها مي خوانيد كه «دستگاه هاي دولتي قراردادهاي غيرقانوني با بيمارستان هاي خصوصي مي بندند» چه تصوري از رفاه اجتماعي، تأمين اجتماعي ،بيمه هاي درماني و بالاخره هزينه درمان خواهيد داشت و اين كه چرا دستگاه هاي دولتي از بيمارستان هاي دولتي گريزانند؟
اگر خدمات بيمارستان هاي دولتي كه براساس تعرفه هاي دولتي عمل مي كنند مطلوب بود، چه ضرورتي احساس مي شد كه دستگاه هاي دولتي با بيمارستان هاي خصوصي قرارداد امضا كنند؟
اين كه رئيس كميسيون بهداشت مجلس در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اعلام اين مطلب، نسبت به عقد اين قراردادها واكنش نشان داده است، جاي تأمل دارد.
اميدوار رضايي با انتقاد از اين اقدام دستگاه هاي دولتي مي گويد: همان افراد و مديراني كه عليه بخش خصوصي و تعرفه هاي آن موضع گيري مي كنند، با تعرفه هايي چند برابر تعرفه هاي دولتي، با بيمارستان هاي خصوصي قرارداد دارند.
در واقع برخي از اين دستگاه ها مثل بانك ها و وزارت خانه ها باتوجه به توان مالي، علاقه و قدرتي كه دارند با بيمارستان هاي بخش خصوصي قرارداد مي بندند و پاسخ برخي مسئولان نظارتي و اجرايي هم اين است كه بعضي از سازمان هاي دولتي به حرف ما گوش نمي دهند.
در واقع شرايط موجود بيانگر اين واقعيت است كه در بحث سلامت ضعف مديريتي و نظارتي شديدي وجود دارد و اين ضعف باعث بروز بي عدالتي مي شود.
رئيس كميسيون بهداشت مجلس با بيان اين مطلب كه نظام سلامت ايران از نظر عدالت بسيار ضعيف است مي گويد: آمارها و برآوردهايي كه قبل از اجراي برنامه توسعه چهارم انجام شده است نشان مي دهد، در آن زمان رتبه ايران از نظر عدالت در سلامت، بين ١٩٠ كشور ١١٢ بود.
اين درحالي است كه قرار بود در پايان برنامه توسعه چهارم رتبه ايران از نظر شاخص هاي عدالت در سلامت به جايگاه ٥٦ در سطح جهان برسد.
اما باتوجه به افزايش تعرفه ها و پرداخت بخش قابل توجه آن از جيب مردم، ممكن است رتبه ما در زمينه عدالت سلامت به رقمي بالاتر از ١١٢ هم برسد. هرچند برخي مسئولان كشور از سطح خدمات بهداشت و درمان در سطح عالي برخوردارند، هنوز روستاييان و عشاير زيادي براي مراجعه به يك پزشك عمومي بايد ١٠٠ تا ٢٠٠ كيلومتر راه را طي كنند. همچنين ارائه خدمات درماني به حاشيه نشينان يا كارمندان دولت و بين خود كارمندان دولت در وزارت خانه هاي مختلف بسيار متفاوت است.
بازار رقابتي
يك نظر در بحث قراردادهاي بخش هاي دولتي با بيمارستان هاي خصوصي اين است كه در بازار رقابتي، كيفيت خدمات مطرح است. بنابراين هر بخشي كه بهتر خدمات ارائه كند، مشتري به سراغ آن بخش خواهد رفت و در اين رقابت بايد واحدهاي دولتي، توانايي رقابت را با بخش خصوصي پيدا كنند.
دكتر محمد رضا اميرحسنخاني عضو كميسيون اجتماعي مجلس چنين اعتقادي دارد و مي گويد: درست است كه درمان مردم يك وظيفه حكومتي است اما وقتي به بخش خصوصي، اجازه تأسيس بيمارستان داده مي شود به اين معناست كه بخش هاي دولتي مي توانند از مزيت هاي بخش خصوصي استفاده كنند. اگر اداره هاي دولتي به دنبال عقد قرارداد با بيمارستان هاي خصوصي اند اشكال را بايد در كيفيت خدمات بخش هاي دولتي ديد.وي مي گويد: در بازار رقابتي، مشتري چون پول مي دهد، توقع دريافت خدمات مطلوب را هم دارد. به عبارت ديگر وقتي بحث حفظ سلامت مطرح است، هر مشتري به دنبال درمان مطلوب خواهد بود.
دكتر اميرحسنخاني با رقابتي توصيف كردن ارائه خدمات بيمارستاني مي گويد: دولت در شرايط فعلي، ٨٠ درصد ظرفيت تخت هاي بيمارستاني را در اختيار دارد. اما بيماران به دنبال همان ٢٠ درصد خدمات بيمارستان هاي بخش خصوصي اند. منطقي است كه مشتريان به دنبال استفاده از ٨٠ درصد ظرفيت بيمارستان هاي دولتي باشند. اما چنين نيست. حتي بيمار ترجيح مي دهد از خدمات پزشكي كه هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي فعاليت مي كند، در بخش خصوصي استفاده كند.
دكتر اميرحسنخاني مي گويد: بر همين اساس مديران دولتي با اين كه بخش خصوصي تعرفه هاي دولتي را رعايت نمي كند و چند برابر تعرفه هاي دولتي از بيماران پول دريافت مي كند، باز هم تمايل دارند با بيمارستان هاي خصوصي قرارداد ببندند.
توضيح دكتر اميرحسنخاني اين است كه خدمات بيمارستان هاي دولتي براي مديران بخش هاي دولتي رغبت ايجاد نمي كند. بنابراين بايد بيمارستان هاي دولتي توانمند شوند و رقابتي عمل كنند و خدمات خود را از نظر كيفيت به سطح بيمارستان هاي خصوصي برسانند. البته بعضي مديران با اين انگيزه كه خودشان از خدمات بيمارستان هاي خصوصي استفاده كنند با آن ها قرارداد مي بندند، ولي دولت بايد در رقابت با بخش خصوصي، كيفيت خدمات بيمارستان هاي دولتي را افزايش دهد.
هرچند اين گفته دكتر اميرحسنخاني ظاهرا صحيح است، بايد پرسيد كه بيمارستان هاي دولتي با كدام بودجه مي خواهند كيفيت كار خود را ارتقاء دهند چون اين بيمارستان ها باتوجه به سرانه كنوني سلامت و وضعيت بودجه اي كه دارند فقط تلاش مي كنند كه سرپا بمانند و ورشكست نشوند چه رسد به اين كه به فكر افزايش كيفيت كار نيز باشند.

انتخاب كيفيت
به هرحال در وضعيت موجود با بيمه هاي پايه اي و دفترچه هاي خدمات درماني، فقط مي توان از حداقل امكانات و خدمات پزشكي بهره برد. طبيعي است كه كمتر يك مدير دستگاه دولتي حاضر مي شود كه خود و خانواده اش را با اين امكانات و در مراكز درماني دولتي درمان كند.دكتر يارمحمدي عضو سازمان نظام پزشكي استان خراسان رضوي در بيان علت عقد قراردادهاي دولتي با بيمارستان هاي خصوصي مي گويد: بيماران با استفاده از بيمه هاي پايه اي و تعرفه هاي دولتي از حداقل امكانات و خدمات بيمارستاني در بخش هاي دولتي استفاده مي كنند.
در واقع با تعرفه هاي دولتي در بيمارستان هاي دولتي، يك بيمار بايد بپذيرد كه آسيستان يا انترن او را معاينه كند و نبايد خارج از امكانات بيمارستان هاي دولتي توقع دريافت خدمات مشابه بيمارستان خصوصي داشته باشد. بنابراين اساسا نمي توان بخش هاي دولتي را فقط مقيد به عقد قرارداد با بيمارستان هاي دولتي كرد.
دكتر يارمحمدي با اشاره به بيمه هاي تكميلي در اين باره مي گويد: بيمارستان هاي خصوصي با قراردادهاي بيمه اي كه تحت عنوان بيمه تكميلي با شركت هاي بيمه اي دارند، قدرت انتخاب كاركنان دستگاه هاي دولتي را در استفاده بهينه از خدمات پزشكي تا ١٠ برابر افزايش مي دهند. بنابراين طبيعي است كه كاركنان سازمان ها، با استفاده از بيمه هاي تكميلي، به دنبال استفاده مطلوب از خدمات درماني بيمارستان هاي خصوصي باشند.
از طرف ديگر وقتي بودجه كافي نيست و هزينه هاي بيمارستان هاي دولتي به طور كامل پوشش داده نمي شود، نبايد انتظار خدمت رساني مطلوب از بيمارستان هاي دولتي داشته باشيم. بنابراين بايد بودجه بيمارستان ها را افزايش دهيم و تعرفه هاي دولتي را واقعي كنيم تا بتوانيم انگيزه لازم را در پزشكان متخصص ايجاد كنيم.
دكتر معلمي رئيس بيمه خدمات درماني خراسان رضوي نيز به نقش بيمه هاي تكميلي در بهره گيري از امكانات و منابع خدمات درماني اشاره مي كند و مي گويد: بخش هاي دولتي با قراردادهايي كه با بيمه هاي تكميلي منعقد مي كنند، شرايط بهره گيري مطلوب را از خدمات بيمارستاني براي كاركنان خود فراهم مي كنند و اين روند در همه كشورها به چشم مي خورد و بيمه هاي تكميلي، بخش قابل توجهي را از هزينه هاي درمان پوشش مي دهند.
وي اضافه مي كند: در واقع با بيمه هاي تكميلي مي توان هزينه هاي درمان را تا چند برابر تعرفه هاي دولتي پوشش داد. بنابراين وقتي چنين شرايطي براي بخش دولتي وجود دارد و اين بخش مي تواند از طريق بيمه هاي تكميلي از خدمات مطلوب تر بيمارستان هاي خصوصي استفاده كند، چرا نبايد بخش هاي دولتي با بيمارستان هاي خصوصي قرارداد ببندند؟
ما نيز براين نكته ايرادي نمي گيريم بلكه ايراد واقعي اين است كه اصولا چرا بايد خدمات درماني دولتي تا اين حد نامطلوب باشد كه حتي كاركنان دولت نيز از آن گريزان باشند؟ از طرف ديگر تكليف ديگر مردم چيست؟

تنها راه افزايش سرانه درمان

در بازار خريد خدمت، دولتي و خصوصي نداريم. هر بخشي كه بتواند خدمات باكيفيت تري را ارائه كند به همان نسبت مشتري به سراغ آن خواهد آمد. در اين بين مديران دستگاه هاي دولتي به چند و چون قضيه كاري ندارند و رضايت پرسنل برايشان مهم است.
رئيس بخش درماني يك دستگاه دولتي در پاسخ به سوالات ما با بيان اين مطلب مي گويد: خريد خدمت پزشكي از ٢ بخش دولتي و خصوصي امري اجتناب ناپذير است. هر بخشي كه خدمات مطلوب تري ارائه كند، مشتري به همان نسبت متوجه آن خواهد شد. بنابراين نه خدمت گران قيمت الزاما خوب است و نه خدمت ارزان قيمت الزاما بد مي باشد بلكه كيفيت خدمت مهم است. سازمان هاي دولتي هم تا جايي كه ممكن است از خدمات بيمارستان هاي دولتي استفاده مي كنند، ولي گاهي استفاده از خدمات بخش خصوصي اجتناب ناپذير مي شود چرا كه برخي بيماري ها بايد در كوتاه ترين زمان ممكن معالجه شوند.
لذا نمي توان در صف نوبت بيمارستان هاي دولتي ايستاد. از طرف ديگر گاهي يك پزشك متخصص ترجيح مي دهد كه يك عمل جراحي را در بيمارستان خصوصي انجام بدهد.
وي مي گويد: به هرحال پرسنل بخش هاي دولتي به نوعي حاضر به سرمايه گذاري در صندوق بيمه مازاد سازمان خود مي باشند و با اين كار مي خواهند از خدمات مطلوب تر با تعرفه هاي گران تر استفاده كنند. در واقع خواسته كاركنان يك بخش دولتي باعث مي شود كه آن سازمان در پي استفاده از خدمات بيمارستان هاي خصوصي باشد. اگر بخواهيم بخش هاي دولتي همچنان به دنبال دريافت خدمات از بيمارستان هاي دولتي باشند، بايد سرانه درمان را افزايش بدهيم.
در بودجه امسال بحث سرانه حداقل ١١ هزار تومان مطرح بود ولي رقم تعيين شده ٤ هزار و ٩٠٠ تومان است. اين فاصله را چگونه مي توان پر كرد؟ همچنين پيش بيني شده بود كه تا پايان برنامه چهارم توسعه، سهم بيماران به ٣٠ درصد كاهش يابد ولي در شرايط فعلي بيماران حدود ٧٠ درصد هزينه ها را پرداخت مي كنند.
راه ميانه
در اين بين دكترفتاحي عضو كميسيون بهداشت مجلس معتقد است بخش هاي دولتي و خصوصي بايد در كنار هم تعريف شوند تا رقابت باعث بهبود كيفيت خدمات پزشكي شود.وي مي افزايد: بنابراين نبايد اشكال گرفت كه چرا بخش هاي دولتي به دليل ارائه خدمات نامطلوب بعضي بيمارستان هاي دولتي به بيمارستان هاي خصوصي مراجعه مي كنند. در واقع بيمارستان هاي دولتي بايد تلاش كنند تا اختلاف كيفيت خدمات خود را با بيمارستان هاي خصوصي كم كنند.وي مي گويد: بدون ترديد هرچه رابطه پولي بين پزشك و بيمار بيشتر باشد ما از عدالت در سلامت دور مي شويم و اين رابطه فاصله ٢ بخش را از نظر ارائه خدمات زيادتر خواهد كرد، چرا كه پزشكان با تعرفه هاي بخش خصوصي بهتر تأمين مي شوند.
لذا بايد سرانه سلامت را واقعي كنيم. در غير اين صورت وضعيت از اين هم بدتر خواهد شد و پرسنل دولت از نوع بهتري از خدمات درماني نسبت به ديگر اقشار جامعه بهره مند خواهند شد، خصوصا مديران دولتي.
به هرحال اين كه دستگاه هاي دولتي با بيمارستان هاي خصوصي قرارداد مي بندند به اين معناست كه سيستم درمان دولتي داراي نقاط ضعف فراواني است كه باتوجه به افزايش نيافتن سرانه درمان در لايحه بودجه ٨٧، نبايد به بهبود آن خوشبين بود. آيا دولت به اين مهم توجه داشته است؟
براي دريافت پاسخ اين سوال با سخنگوي دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت تماس گرفتيم ولي موفق به انجام مصاحبه نشديم.
به هرحال به اعتقاد كارشناسان، وقتي سرانه درمان واقعي نباشد خدمات بيمارستان هاي دولتي هم هرگز مطلوب نخواهد بود و هر روز رويكرد دستگاه هاي دولتي به استفاده از خدمات پزشكي بخش خصوصي افزايش خواهد يافت. با اين وضعيت آيا نبايد نگران تلف شدن ٨٠ درصد سهم بيمارستان هاي دولتي در درمان بيماران بود؟

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/02/31ساعت 10:41  توسط حامد مویدی  | 

٩٦ درصد جمعيت سرايان از امكانات مخابراتي برخوردارند 
٩٦ درصد جمعيت شهرستان سرايان از امكانات مخابراتي بهره مند هستند.عضو هيئت مديره شركت مخابرات استان در جمع مردم سرايان گفت: سال گذشته ٢٧ پروژه مخابراتي با ٦ ميليارد و ٥٣٢ ميليون ريال اعتبار در اين شهرستان افتتاح و به بهره برداري رسيد.سالاري اضافه كرد: به مناسبت روز جهاني مخابرات ٤ پروژه با سرمايه گذاري ٢ ميليارد و ٣٢٥ميليون ريال اعتبار در اين شهرستان به بهره برداري خواهد رسيد.به گفته وي ٩١ درصد جمعيت سرايان و ٩٣ درصد جمعيت روستاهاي بالاي ٢٥٠ خانوار اين شهرستان داراي تلفن خانگي و ٧٧ درصد جمعيت هم تحت پوشش تلفن همراه هستند.وي افزايش ضريب نفوذ تلفن ثابت از ٩/٢٢ درصد در ابتداي دولت نهم به ٥/٢٨ درصد در وضعيت فعلي، بهره مندي ٧٤ روستا از ارتباط تلفني، فعاليت ١٠ دفتر ICT روستايي و فعال بودن ١٢٠ دستگاه تلفن همگاني را از فعاليت هاي مخابرات در شهرستان سرايان برشمرد.سالاري حذف نقاط كور پوشش تلفن همراه را از اولويت ها و ضروريات مخابرات سرايان عنوان كرد.وي راه اندازي مركز موبايل مستقل استان را مهم ترين مصوبه سفر دوم هيئت دولت به استان دانست و گفت: در حال حاضر سيستم مورد نظر نصب و پروژه ٨٠ درصد پيشرفت داشته و تا يك ماه آينده سوئيچ مركز تلفن همراه مستقل استان با ظرفيت ٢٠٠ هزار شماره راه اندازي خواهد شد.
+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/02/30ساعت 14:15  توسط حامد مویدی  | 

يك هزار نفر از فردوس عازم مرقد امام خميني (ره) مي شوند

بيش از يك هزار نفر امسال از شهرستان فردوس عازم مرقد مطهر امام خميني (ره) مي شوند.دبير ستاد ارتحال امام خميني (ره) فردوس به خبرنگار ما گفت: اولين جلسه ستاد گرامي داشت نوزدهمين سالگرد ارتحال رهبر كبير انقلاب تشكيل و كميته هاي مربوط اعم از روستايي، اصناف، ايثارگران، خواهران، فرهنگي و تبليغات، پشتيباني و عشايري ايجاد و مسئولان كميته ها معرفي شدند.سيد مرتضي هاشمي افزود: برنامه ريزي هاي لازم براي اعزام بالغ بر يك هزار زائر از فردوس به مرقد امام (ره) انجام شده و زائران ١٢ خرداد ماه عازم اين مكان مقدس خواهند شد
+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/02/30ساعت 14:14  توسط حامد مویدی  | 

فعاليت ٢ هزار واحد صنفي در فردوس

بالغ بر ٢ هزار واحد صنفي در شهرستان فردوس فعاليت مي كند.رئيس كميسيون نظارت فردوس در جلسه انتخابات هيئت رئيسه جديد مجمع امور صنفي مشترك اين شهرستان به خبرنگار ما گفت: بر اساس قانون نظام صنفي هر ٢ سال يك بار انتخابات هيئت رئيسه مجمع برگزار مي شود كه در اين دوره پس از برگزاري انتخابات «مهدي آزمايش» به عنوان رئيس مجمع و «رضا قاسميان» و «جواد قهرماني» به عنوان نايب رئيس اول و دوم و «حسن احساني مقدم» و «حسن حسين زاده» هم به عنوان اعضاي هيئت رئيسه براي مدت ٢ سال انتخاب شدند.
محمد حسين نور بخش افزود: در حال حاضر ١٢ اتحاديه صنفي در شهرستان وجود دارد.
+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/02/30ساعت 14:13  توسط حامد مویدی  | 

فرماندار فردوس: مسكن دغدغه مشترك مردم و دولت مي باشد

آقاي عباس اقبال فرماندار فردوس در جلسه ستاد هماهنگي تأمين مسكن شهرستان كه امروز با حضور مدير كل مسكن و شهرسازي استان و ساير مسئولين مربوطه برگزار شد ضمن خوش آمد گويي به حاضرين و ارائه گزارشي در خصوص بحث مسكن در شهرستان فردوس اظهار داشتند كه دغدغه مردم مسكن مي باشد كه ....

آقاي عباس اقبال فرماندار فردوس در جلسه ستاد هماهنگي تأمين مسكن شهرستان كه امروز با حضور مدير كل مسكن و شهرسازي استان و ساير مسئولين مربوطه برگزار شد ضمن خوش آمد گويي به حاضرين و ارائه گزارشي در خصوص بحث مسكن در شهرستان فردوس اظهار داشتند كه دغدغه مردم مسكن مي باشد كه دولت نهم براي حل مشكل چهار اقدام انجام داده است: 1- در اختيار گذاشتن زمين بصورت اجاره 99 ساله 2- تأمين هزينه 80 درصد بصورت وام دراز مدت 3- پرداخت پنجاه درصد هزينه پروانه به شهرداري 4- تقسيط پنجاه درصد باقيمانده  هزينه پروانه كه خوشبختانه در فردوس با تشكيل 10تعاوني مسكن و افزايش محدوده خدمات شهري و تصويب طرح جامع مشكل زمين حل و تا كنون زمين جهت يكهزار و سيصد نفر متقاضي در فردوس و براي يكصد نفر در شهر اسلاميه و چهارصد نفر در شهر بشرويه واگذار شده و نقشه هاي مربوط به فاز يك تهيه و به تأييد سازمان مسكن و شهرسازي استان رسيده است كه ان شاء ا..بزودي عمليات اجرايي 300 واحد آغاز خواهد شد.

در اين جلسه آقاي جعفري مدير كل مسكن و شهرسازي استان نيز اظهار داشتند كه طرح هاي شهرسازي مشكل خاصي ندارد و طرح جامع تفصيلي شهرستان فردوس نيز تصويب شده بزودي ابلاغ خواهد شد. ايشان همچنين افزودند كه طرحهاي انبوه سازي در دست اجرا مي باشد و خواسته نظام است و علاوه بر آن باعث سرعت در كار و كاهش هزينه هاي ساخت و ساز و عمران و خدمات شهري مي گردد. 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/02/30ساعت 14:11  توسط حامد مویدی  | 

فرماندار فردوس با حضور در فرودگاه بيرجند از مخترع جهاني استقبال و تقدير نمود

به گزارش بنياد شهيد بشرويه آقاي محمدرضا نظري فرزند شهيد صفرعلي نظري دانشجوي دانشگاه زابل با كسب مدال طلا مقام اول جهاني را در زمينه اتوماسيون خروج اجسام سنگين از چاههاي عميق در كوالالامپور  كسب نمود. فرماندار فردوس با حضور در فرودگاه بيرجند ضمن ديدار با اين يادگار شهيد كه موجب افتخاري بي سابقه براي بشرويه و شهرستان فردوس و بلكه خراسان جنوبي و كشور گرديده از ايشان تقدير و مقرر گرديد به  منظور تجليل از وي و مادر فداكارش از جانب استاندار محترم خراسان جنوبي به عمره اعزام گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/02/30ساعت 14:10  توسط حامد مویدی  | 

دكتر امير حسنخاني: هزينه هاي پرداختي پزشكي بخش خصوصي واقعي نيست و بايد در اين امر رسيدگي جدي به عمل

“دكتر امير حسنخاني” نماينده ي شهرستان هاي فردوس و طبس: افزايش تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي هيچ مبناي مشخصي ندارد. طرح دو فوريتي لغو اختيارات سازمان نظام پزشكي در اين رابطه به مجلس ارايه شده است.

 

فردوس خبر: ذوقي 

 

دكتر محمد رضا امير حسنخاني عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در سي و سومين جلسه ي شورايعالي بيمه كه با حضور كليه ي اعضاي اين شورا و دكتر مصري وزير رفاه و تأمين اجتماعي برگزار شد ، از افزايش غير منطقي تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي در سازمان نظام پزشكي انتقاد كرد و گفت: با ارايه ي طرح دو فوريتي لغو اختيارات سازمان نظام پزشكي در رابطه با تعيين نرخ تعرفه ها ، اميدوارم مجلس هفتم با تصويب اين طرح ، اثر ماندگار ديگري از خود بر جاي گذارد.

عضو ناظر مجلس در شوراي عالي بيمه ي وزارت رفاه همچنين در ادامه ي اين نشست مي گويد: وقتي از مسوولان سازمان نظام پزشكي به عنوان متوليان تعيين تعرفه ي پزشكي بخش خصوصي سوال مي شود كه چرا افزايش ها بر مبناي ۱۰ برابر است آنها در مقابل پاسخ مشخصي نمي دهند.

به گزارش روابط عمومي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي عضو كميسيون اجتماعي مجلس افزود: هزينه هاي پرداختي پزشكي بخش خصوصي واقعي نيست و بايد در اين امر رسيدگي جدي به عمل آيد.

امير حسنخاني تصريح كرد: در آمدهاي ميليوني تنها شامل عده ي خاصي از پزشكان مي شود و اين در حاليست كه يك پزشك متخصص اعزامي به شهرستان فقط ماهي ۱۷۵ هزار تومان حقوق دريافت مي كند.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/02/30ساعت 14:7  توسط حامد مویدی  | 

بشرويه؛ موزه خشت و گل خراسان


 بشرويه در شمال غربي خراسان جنوبي قرار گرفته است و از شمال به بردسكن، از غرب به طبس، از جنوب به بخش ديهوك و از شرق به فردوس محدود مي شود. بشرويه را به عنوان موزه خشت و گل خراسان مي شناسند چرا كه اين شهر دهمين شهر تاريخي ايران و دومين شهر تاريخي خراسان است؛ بافت تاريخي بشرويه كه در فهرست آثار ملي ثبت شده است با ده ها اثر ارزشمند و زيبا مي تواند قطب گردشگري استان باشد.آثار تاريخي بافت بشرويه مربوط به دوره هاي صفويه و اواخر قاجاريه و شامل حسينيه ها ، آب انبارها، حمام ها، تكايا، مساجد، منازل اعياني و غيره است كه هر كدام داراي معماري ويژه اي است.آن چه بافت تاريخي بشرويه را از ديگر شهرها جدا مي كند، زندگي حدود ٤٠٠ خانوار در داخل اين بافت است كه به لحاظ فرسوده بودن نيز بسيار خطر آفرين است و شهروندان در اين محدوده امنيت جاني ندارند.
در سفر دوم رئيس جمهور به استان رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز به بشرويه سفر كرد و از راه اندازي پژوهشكده ميراث فرهنگي در اين شهر در آينده نزديك خبر داد ولي با گذشت حدود ٥ ماه نه تنها در اين خصوص اقدامي انجام نشده بلكه تنها نماينده و حافظ ميراث فرهنگي بشرويه هم در حال حاضر منتقل شده است و هم اكنون بافت تاريخي و آثار و ابنيه شهر متولي ندارد، به همين دليل تخريب بافت، سرعت و شتاب بيشتري به خود گرفته است.
بناهاي زيبايي مانند منزل مستوفي، باغ خان، قلعه، منزل استاد فروزانفر، مساجد رقه و غيره، در بشرويه وجود دارد كه چشم هر بيننده اي را خيره مي كند، از سوي ديگر چشم اندازهاي زيبا و پرجاذبه طبيعي و زيست محيطي اطراف بشرويه نيز هر گردشگري را مجذوب خود مي كند.
كوير زيباي بشرويه مدتي قبل ميهمان صدها كوير نورد بود كه شب را با كوير سپري كردند.
جاذبه هاي طبيعي مناطق سرند و خدا آفريد، باغ هاي كرند و ارسك و امام زاده هاي هوگند و مجد هم دست كمي از ديگر مناطق زيباي بشرويه ندارد.
از آثار تاريخي كه بگذريم بشرويه به لحاظ كشاورزي زماني انبار غله خراسان ناميده مي شد و امروز ٧٠ درصد كشاورزي شهرستان به ويژه توليد غلات مربوط به بشرويه است.
توليد پنبه، زعفران، خاكشير و صيفي جات بشرويه هم بازارهاي تهران، يزد و ديگر شهرها را تسخير كرده است.
حدود ٤٠ معدن از «بنتونيت» گرفته تا سنگ هاي تزئيني، خاك نسوز و «كائولن» مي تواند زمينه سرمايه گذاري را فراهم كند ولي متاسفانه از اين معادن تعداد انگشت شماري فعال است و بقيه تنها در حد ثبت باقي مانده است.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/02/29ساعت 15:4  توسط حامد مویدی  | 

بخشدار مركزي فردوس: همه بايد در حفاظت از آثار تاريخي مشاركت كنند


اكبري:آثار تاريخي هر منطقه، از ثروت هاي ملي به حساب مي آيند كه همه بايد در حفاظت و مراقبت از آن ها مشاركت كنند.حسين بزم آرا، بخشدار مركزي فردوس در همايش دهياران بخش مركزي اين شهرستان گفت: بخش مركزي فردوس با داشتن ٢ منطقه نمونه گردشگري «باغستان» و مجموعه توريستي و درماني آب گرم معدني فردوس و روستاهاي هدف گردشگري «بيدسكان» و «خانيك» و دره هاي سرسبز و مستعد روستا هاي «مهويد»، «ظهر» و «حاجي آباد» براي جذب گردشگر يكي از مهم ترين قطب هاي گردشگري استان به شمار مي رود.در اين جلسه مسئول نمايندگي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فردوس نيز گفت: شوراهاي اسلامي و دهياران نقش بسيار موثري در حفاظت و صيانت از آثار تاريخي دارند.كاظم شبنم زاده افزود: دهياران بايد مراقب تردد افراد غير بومي در اطراف آثار و ابنيه تاريخي روستاهاي خود باشند و ضمن جلوگيري از تخريب آن ها در اين زمينه با ميراث فرهنگي همكاري كنند.وي با اشاره به اين كه اطلاع رساني مناسب دهياران به مردم تاثير بسيار زيادي در فرهنگ سازي براي حفظ آثار تاريخي دارد، خاطر نشان كرد: توجه دهياران و شوراهاي اسلامي روستاها نسبت به جاذبه هاي گردشگري و آثار تاريخي موجود در روستاها نقش مهمي در توسعه و پيشرفت آن ها و ايجاد منابع درآمد جديد در سطح منطقه دارد.
+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/02/29ساعت 15:3  توسط حامد مویدی  | 

ماه آينده مشخص خواهد شد: برگزاري همايش در بشرويه.

“سليمي” شهردار بشرويه از برگزاري همايش بافت هاي تاريخي كشور در بشرويه خبر داد. 
 

 

 

همايش بافت هاي تاريخي كشور در بشرويه برگزار مي شود
همايش بافت هاي تاريخي كشور سه ماهه سوم سال جاري در بشرويه برگزار مي شود. شهردار بشرويه به خبرنگار ما گفت: پيشنهاد برگزاري اين همايش مطرح شده است و تقويم اجرايي آن ماه آينده مشخص خواهد شد.

سليمي افزود: بافت تاريخي بشرويه در واقع مجموعه اي از خشت و گل است؛ اگر اين بافت سالم و دست نخورده بايد حفظ شود، چرا حفظ نمي شود و اگر بايد ويران شود، چرا ميراث فرهنگي جلوي تخريب ها را مي گيرد.

وي هدف از برگزاري همايش مذكور را جلب نظر كارشناسان و مسئولان ذي ربط و سازمان يونسكو براي حمايت و حفاظت از اين بافت اعلام كرد.به گزارش خبرنگار ما، بافت تاريخي بشرويه سالم ترين بافت تاريخي خراسان است و هم اكنون زندگي در آن جريان دارد كه ويژگي منحصر به فردي است و حدود ٤٠٠ خانوار در آن زندگي مي كنند.

همچنين سابقه تاريخي اين بافت به دوره صفويه مي رسد كه تا دوره قاجاريه نيز ادامه يافته است و ساختار بافت را بيشتر مساجد، حمام ها، آب انبارها، حسينيه ها و منازل مسكوني تشكيل مي دهد.

اين بافت حدود ٤٠٠ هكتار مساحت دارد و با شماره ٧ هزار و ٨٣٦ در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است. بر اساس اين گزارش اگر چه اعتباراتي براي مرمت بناهاي داخل بافت اختصاص مي يابد ولي به لحاظ وسعت، تخصيص اعتبار به صورت قطره چكاني است و كفاف مرمت اين بناها را نمي كند.

نبود نمايندگي ميراث فرهنگي و مستقر نبودن پژوهشكده ميراث فرهنگي كه از مصوبات سفر رئيس جمهور به استان است، بر مشكلات موجود مي افزايد.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/02/29ساعت 10:29  توسط حامد مویدی  | 

زندان جديد فردوس در زميني به مساحت ۱۸ هكتار و زير بناي ۳۵۰۰ متر ساخته مي شود.

روز گذشته با حضور فرماندار ، مدير كل ندامتگاه هاي استان خراسان جنوبي و جمعي از مديران ادارات و نهادهاي سطح شهرستان كلنگ احداث ساختمان جديد ندامتگاه فردوس به زمين خورد. گفتني است: در اين مراسم طباطبايي رييس ندامتگاه شهرستان از اختصاص ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان اعتبار براي آغاز بكار و شروع عمليات اجرايي ساختمان اين ندامتگاه در اول خرداد ماه سال جاري خبر داد. شايان ذكر است: همزمان اميني مدير كل ندامتگاه هاي استان مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان اعتبار براي سرعت بخشيدن به اين پروژه را به حساب ندامتگاه فردوس واريز كرد.

 

 فردوس خبر: ذوقي

 

با حضور جمعي از مسوولان استاني و شهرستاني كلنگ احداث ساختمان جديد ندامتگاه مركزي شهرستان فردوس در حد فاصل باغستان آبگرم به زمين زده شد.

گفتني است : در اين مراسم طباطبايي رييس زندان فردوس با اشاره به اينكه ساختمان جديد زندان در زميني به مساحت ۱۸ هكتار و زير بناي ۳۵۰۰ متر ساخته خواهد شد و سرانه ي هر نفر به ۱۵ متر خواهد رسيد ، افزود: ساختمان فعلي زندان فردوس فقط در ۱۰۰۰ متر جا و با زير بناي ۶۳۰ متر احداث گرديده است كه با توجه به آمار زندانيان و وجود مسايل و مشكلات فراوان در خصوص نگهداري محكومين از نظر مسايل آموزشي ، بهداشتي و عدم طبقه بندي زندانيان با مشكلات فراواني مواجه بوديم.

وي آمار زندانيان در حال حاضر را ۶۱ درصد مواد مخدر ، ۱۱ درصد سرقت ،۱ درصد جرايم مالي و۵ /۱ درصد تصادفات عنوان و افزود: در حال حاضر با ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان عمليات ساخت و ساز را همزمان با شروع خرداد ماه آغاز خواهيم كرد.

در ادامه ي اين مراسم اميني مدير كل زندان هاي استان خراسان ضمن قدرداني از خدمات مسوولين زندان فردوس براي سرعت بخشيدن به كار پروژه ي زندان جديد مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان را به حساب زندان فردوس بطور همزمان منظور و تأكيد كرد هرچه زودتر كار ساختماني زندان آغاز گردد.

در اين مراسم همچنين فرماندار فردوس با اشاره به اينكه در مصوبه ي دولت احداث ساختمان زندان در داخل شهر ها ممنوع مي باشد ، خاطر نشان كرد: اعتقاد دارم اقتدار دولت بر منافع مردم است. وي همچنين با تأكيد بر اينكه زندان فردوس در محل منطقه ي گردشگري باغستان واقع شده و مقرر گرديده برابر دغدغه هاي ميراث فرهنگي طوري ساخته شود تا توسط فضاي سبز محصور شده و كاملأ استتار گردد تا به منطقه ي گردشگري لطمه اي وارد نشود ، گفت: با وجود مشكلات فراوان براي پرسنل زندان جهت نگهداري اصولي زندانيان بهترين راه ساخت زندان جديد بود كه انجام خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد: به دليل اهميت موضوع ساخت و ساز سريعتر اين پروژه كليه ي ادارات شهرستان با رييس زندان فردوس همكاري لازم را داشته باشند. 

+ نوشته شده در  شنبه 1387/02/28ساعت 15:3  توسط حامد مویدی  | 

؛اولين سالن ورزشي آموزشگاه ها در بشرويه افتتاح شد

؛اولين سالن ورزشي آموزشگاه هاي بشرويه با حضور مديران كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس، تربيت بدني و مسئولان آموزش و پرورش استان به بهره برداري رسيد.مدير گروه تربيت بدني سازمان آموزش و پرورش استان گفت: ساخت اين سالن ٢٥٠ ميليون ريال هزينه دربرداشت و از محل اعتبارات تربيت بدني آموزشگاه هاي كشور تامين شد.حسن رضا عميديان بابيان اين كه بشرويه قبل از اين، سالن ورزشي متعلق به آموزش و پرورش نداشته است، افزود: تا اوايل تير ماه شش سالن ديگر در استان به بهره برداري مي رسد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/02/26ساعت 15:54  توسط حامد مویدی  | 

ديدار رئيس و تعدادي از پرسنل مخابرا ت فردوس با فرماندار

به مناسبت 27 ارديبهشت روز ارتباطات و روابط عمومي آقاي قنبريان رئيس اداره مخابرات شهرستان فردوس به همراه تعداي از همكارانشان در محل اتاق كار آقاي اقبال فرماندار فردوس حضور يافته و با ايشان ديدار كردند. در اين جلسه رياست مخابرات شهرستان گزارشي در خصوص فعاليت هاي انجام شده در سال گذشته و ابتداي سال جاري و ميزان پيشرفت پروژه هاي بخش ارتباطات ارائه كردند. آقاي اقبال فرماندار فردوس نيز ضمن تشكر از ايشان و همكارانشان اظهار داشتند كه رشد پروژه هاي مخابراتي سريع بوده است و از اين موضوع اظهار رضايت كردند و گفتند اين مرهون تلاش شما عزيزان است. ايشان همچنين خوستار خدمت رساني بيشتر به مردم شدند و بيان داشتند كه بايد بر اساس خواست مردم كار كرده و جوابگو باشيم و اميدوارم كه بتوانيد با همين روحيه به مردم خدمت رساني كنيد.

 
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/02/26ساعت 15:33  توسط حامد مویدی  | 

فرماندار معاون عمراني خواهد داشت.

در جلسه ي كميته ي برنامه ريزي فرماندار شهرستان فردوس تأكيد كرد: امسال بنا بر اين داريم نظارت بيشتري در كار مديران ادارات داشته باشيم. وي همچنين در ادامه با معرفي مهندس ميدان دار به عنوان معاونت عمراني فرمانداري ، افزود: مديران ادارات به موقع پروژه هاي نيمه تمام را گزارش تا اقدام لازم صورت گيرد. 

 فردوس خبر: ذوقي

 

عباس اقبال در جلسه ي كميته ي برنامه ريزي شهرستان فردوس با انتقاد از عدم پيشرفت كاري بعضي از پروژه هاي عمراني در شهرستان و با گلايه از مديران ناتواني كه نتوانسته اند اشرافيت كاملي بر پروژه ها داشته باشند ، خاطر نشان كرد: بعضي از ادارات شهرستان اصلأ جوابي به فرمانداري نداده اند و عدم اطلاع و پاسخگويي مديران بعضي از ادارات افت بالايي براي آنها محسوب مي شود.

وي همچنين در ادامه ي اظهاراتش با معرفي مهندس ميدان دار به عنوان معاونت عمراني فرمانداري فردوس ، افزود: امسال بنا بر اين داريم نظارت بيشتري در كار مديران ادارات شهرستان داشته باشيم چرا كه بعضي اوقات مديران هيچ اطلاعاتي را از پروژه هاي عمراني نداشته و به موقع گزارش هاي عملكردشان به فرمانداري نرسيده است.

فرماندار فردوس با تأكيد بر اينكه كل موافقت ها بايد تا انتهاي برنامه ريزي ها با اطلاعات كامل و مفيد از طرف مديران ادارات به فرمانداري اعلام گردد ، افزود: تا به حال ۹۰ در صد ادارات پيش نويس موافقت ها را امضا كرده اند اما ۱۰ در صد از ادارات همچنان موافقت ها را امضا نكرده و مي بايست سريعأ نسبت به موارد خواسته شده اقدام نمايند.

وي با تأكيد بر اينكه اكثر پروژه ها ي شهرستان نيمه تمام است و مي بايست به موقع به فرمانداري گزارش تا اقدام لازم صورت گيرد ، افزود: عدم وجود معاونت عمراني در فرمانداري فردوس تا كنون باعث اين افت بوده و منبعد فرمانداري داراي معاونت عمراني مي باشد و اميدواريم مشكلات توسط ايشان مرتفع گردد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/02/26ساعت 14:49  توسط حامد مویدی  | 

تمام مدارس ابتدايي بشرويه ۲ نوبته است.

٥٠ كلاس درس در بشرويه و روستاهاي تابعه ي اين بخش فرسوده و خطرآفرين است.

 

فردوس خبر: عدالتي 

مدير آموزش و پرورش بشرويه در اولين جشنواره خيران مدرسه ساز اين منطقه با اشاره به گذشت ٢ سال از تشكيل مجمع خيران مدرسه ساز اين منطقه اظهار اميدواري كرد: با حمايت مجمع خيران استان و ارتقاي فرهنگ، اين مسئله علاوه بر شناسايي و جذب خيران طرح هاي نيمه تمام هم به پايان خواهد رسيد.

به گفته «فرشاد» تمام مدارس ابتدايي شهر بشرويه ٢ نوبته است. وي از ايجاد مدرسه احكام در باغ دهك، هنرستان دخترانه،٤ باب نماز خانه مدارس، يك باب سالن چند منظوره خبر داد و خاطر نشان كرد: با كمك خيران و حمايت اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان مشكل كمبود فضاي آموزشي در بشرويه رفع شود.

حجت الاسلام شمس الدين امام جمعه بشرويه هم خاطر نشان كرد: در كشور ٢ هزار و ٦٠٠ و در استان ١٤٥ خير زن وجود دارد و حدود ٥٠ درصد خيران استان را بانوان تشكيل مي دهند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/02/26ساعت 14:46  توسط حامد مویدی  | 

آغاز بكار شركت سهامي زراعي آيسك.

با كشت ٢٠٠ هكتار پنبه فعاليت رسمي شركت سهامي زراعي آيسك  شهرستان سرايان آغاز شد.

 

 فردوس خبر: موسوي

فعاليت رسمي شركت سهامي زراعي آيسك شهرستان سرايان با كشت ٢٠٠ هكتار پنبه آغاز شد. مدير جهاد كشاورزي سرايان گفت: شركت سهامي زراعي آيسك يكي از اساسي ترين پروژه هاي سفر رئيس جمهور به استان است كه با همت سازمان جهاد كشاورزي و حمايت استانداري پس از ٣ سال تلاش كارشناسان جهاد كشاورزي سرايان به بار نشست.

به گفته ابراهيم زاده با شروع به كار شركت سهامي زراعي آيسك، آرزوي چندين ساله مردم منطقه در خصوص نجات از كشاورزي خرده مالكي محقق شد. وي اضافه كرد: اولين كشت رسمي اين شركت مربوط به ٢٠٠ هكتار محصول پنبه است.

وي خاطر نشان كرد: اين شركت با ١٣٦ نفر عضو و ١١ منبع آبي در حوزه اي به مساحت يك هزار هكتار واقع شده و تاكنون براي راه اندازي آن، بيش از ١٠٠ جلسه ترويجي و كارشناسي مختلف با مردم برگزار و براي تجهيز و نوسازي اراضي حدود ١٠ ميليارد ريال از محل اعتبارات رئيس جمهور هزينه شده است.

ابراهيم زاده خاطر نشان كرد: جهت گيري حركت به سمت تغيير الگوي كشت كشاورزي سنتي و معيشتي به سوي كشاورزي علمي، مكانيزه و اقتصادي يكي از اقدامات اساسي و زيربنايي در دستور كار مديريت جهاد كشاورزي سرايان است كه در راس برنامه ها قرار دارد.

وي توسعه و ترويج كشاورزي مكانيزه و پروژه هاي سهامي زراعي را تنها راه نجات كشاورزي منطقه از خشكسالي و كمبود منابع آبي دانست.وي با اشاره به كمبود امكانات و تجهيزات پروژه سهامي زراعي آيسك گفت: در حال حاضر از امكانات بخش خصوصي استفاده مي شود و انتظار مي رود مسئولان استان مانند گذشته در اين خصوص توجه بيشتري داشته باشند.

وي راه اندازي اين پروژه را نقطه عطفي در تاريخ كشاورزي شهرستان برشمرد و گفت: جاي سپاسگزاري است كه يكي ديگر ازخدمات اساسي دولت نهم در بخش كشاورزي منطقه محقق شد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/02/26ساعت 14:44  توسط حامد مویدی  | 

كارگران نمونه ي فردوس تجليل شدند

كارگران نمونه شهرستان فردوس طي مراسمي مورد تقدير قرار گرفتند. فرماندار فردوس در اين مراسم گفت: كارگران، نيروهاي خلاق و محرك جامعه هستند كه باعث حركت جامعه به سوي پيشرفت مي شوند.

 

 فردوس خبر: اكبري

 

عباس اقبال فرماندار شهرستان فردوس در مراسم تجليل از كارگران نمونه ي شهرستان گفت: بايد به سمتي حركت كنيم كه شخصيت كارگر حفظ شود و كارگران مورد توجه و تكريم قرار گيرند.

به گفته وي اين تفكر كه كارفرمايان افراد استعمارگر و كارگران افراد مظلومي تلقي مي شوند تفكر و ديدگاه اسلام نيست در حالي كه اسلام رابطه كارفرما و كارگر را رابطه متقابل دو انسان مي داند كه هر دو در مسير پيشرفت و آباداني جامعه تلاش مي كنند.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/02/24ساعت 10:58  توسط حامد مویدی  | 

رئيس شوراي اسلامي شهرستان فردوس: توجه به قابليت هاي گردشگري فردوس باعث شكوفايي اقتصاد اين شهرستان مي
؛اكبري- رئيس شوراي اسلامي شهرستان فردوس بر توجه هر چه بيشتر به جاذبه ها و قابليت هاي گردشگري و ميراث فرهنگي اين شهرستان تاكيد كرد.
محمد حسين ميثمي در حاشيه بازديد از آثار تاريخي و منطقه نمونه گردشگري شهر تون فردوس گفت: بشرويه و آبگرم معدني به واسطه قرار گرفتن در مسير ارتباطي ٦ استان جنوبي كشور، قابليت تبديل شدن به قطب گردشگري شرق كشور را دارد.
وي افزود: تردد بيش از ٢ ميليون و ١٠٠ هزار نفر در ايام تعطيلات نوروزي سال جاري در محور هاي فردوس و اسكان و اقامت بيش از ٣٢٠ هزار نفر در ايام مذكور در اماكن اقامتي، مدارس، امام زاده ها، هيئت هاي مذهبي و آبگرم معدني گوياي حجم بالاي عبور و مرور زائر و گردشگر از اين منطقه است كه بايد امكانات رفاهي مناسب براي آن ها مهيا شود.
وي اضافه كرد: خوشبختانه امسال با برنامه ريزي هايي كه قبل از تعطيلات توسط فرمانداري و ساير نهاد ها انجام گرفت، مشكل خاصي مشاهده نشد.
ميثمي با بيان اين كه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در چند سال گذشته همت خوبي را براي احيا و مرمت آثار تاريخي انجام داده است و امسال نيز توجه ويژه اي را به بحث توسعه زير ساخت هاي گردشگري و مرمت آثار تاريخي شهرستان دارد گفت: با توجه به بروز خشكسالي هاي پي در پي و سرمازدگي سال جاري كه منجر به از بين رفتن كامل محصولات كشاورزي و درآمد مردم منطقه شده است، توجه به قابليت ها و جاذبه هاي گردشگري و آثار تاريخي و توسعه زير ساخت هاي مناسب براي رفاه حال مسافران نقش مهمي در شكوفايي اقتصاد شهرستان و درآمد مردم ايفا مي كند.


+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/02/22ساعت 17:13  توسط حامد مویدی  | 

اردوی نمایشگاه کتاب تهران

اردوی نمایشگاه کتاب تهران با حضور  دانشجویان شهرستان فردوس محصل در دانشگاههای مشهد و برخی از دانشجویان محصل در دانشگاههای فردوس از روز سه شنبه ۱۷/۲/۱۳۸۷ تا روز جمعه ۲۰/۲/۱۳۸۷ به مدت ۳ روز با مساعدت جناب آقای دکتر امیر حسنخانی و به همت برخی از دانشجویان فردوسی دانشگاه فردوسی انجام شد.این اردو  شامل بخش های گوناگونی از جمله بازدید از مجلس شورای اسلامی و بازدید از نمایشگاه کتاب تهران بود.به زودی عکس هایی از این اردو در این وبلاگ قرار داده می شود.با تشکر ازجناب آقای دکتر امیر حسنخانی و  کلیه دانشجویانی که ما را در برگزاری این اردو همراهی نمودند.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/02/22ساعت 15:46  توسط حامد مویدی  | 

دكتر اميرحسنخاني : عبور ريل از مسير بدون موانع طبيعي فردوس - سرايان كه حفظ منافع ملي را به دنبال دار

 

دكتر محمد رضا امير حسنخاني نماينده ي شهرستان هاي فردوس ، طبس و سرايان در مجلس شوراي اسلامي : هنوز هيچ تصميم كارشناسي در خصوص عبور ريل مهنه  - چابهار از سوي هيئت دولت اتخاذ نشده اما به دليل حفظ منافع ملي و پاسداري از آن مسير بدون موانع طبيعي فردوس - سرايان كه حفظ منافع ملي را به دنبال دارد مورد تأكيد است چرا كه در دو مصوبه ي استان خراسان جنوبي و رضوي براي برخورداري شهرستان فردوس و سرايان از ريل هيئت دولت تصميم گرفته و مي بايست اجرايي بشود.

 

 فردوس خبر: ذوقي

 

نماينده ي مردم شريف شهرستان هاي فردوس ، طبس ، سرايان و بشرويه در مجلس هفتم با تأكيد بر اينكه تأمين معيشت مردم و اشتغال در نقاط محروم به ويژه روستاها از اولويت هاي اصلي دولت و مجلس است ، گفت: مقابله با اشتغال روستايي و عدم پاسخگويي مناسب علي رغم تأكيد رياست محترم جمهوري پسنديده نيست.

وي خاطر نشان كرد: حفظ منافع ملي و پاسداري از آن بايستي در همه ي دستگاه ها مورد توجه قرار گيرد. وي در ادامه افزود: در اين رابطه احداث ريل مهنه - چابهار به عنوان يك مسير بين المللي حمل و نقل مطرح است و بايستي از مسيري عبور كند كه داراي كمترين هزينه ، كمترين زمان اجرا و كوتاهترين مسافت باشد.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ايران با تأكيد بر اينكه عبور ريل از منطقه ي مسطح و بدون موانع طبيعي فردوس - سرايان حفظ منافع ملي را به دنبال دارد ، خاطر نشان كرد: دو مصوبه ي استان خراسان جنوبي و رضوي در سفرهاي اول و دوم هيئت دولت براي برخورداري شهرستان فردوس و سرايان از ريل مي بايست اجرايي گردد.

وي همچنين اجرايي شدن سريعتر نيروگاه حرارتي طبس و احداث شبكه هاي بالادست و پايين دست سدهاي كريت و نهرين و ايجاد كك سازي و قطران و كمك به راه اندازي سريعتر كارخانه ي سيمان در منطقه را خواستار شد و افزود: ايجاد نواحي و شهرك هاي صنعتي  و محيط هاي دامداري در شهرستان هاي فردوس ، طبس و سرايان و مناطق بشرويه ، ارسك ، آيسك ، سه قلعه ، ديهوك ، عشق آباد ، اسلاميه و روستاهاي منطقه مي تواند قسمتي از دغدغه ي مردم در مورد اشتغال را مرتفع سازد.  

+ نوشته شده در  شنبه 1387/02/21ساعت 20:45  توسط حامد مویدی  | 

خانه ي نور در فردوس افتتاح شد.

“خانه ي نور” در محل كانون فرهنگي هنري موعود مستقر در مسجد جامع قديم شهرستان فردوس افتتاح شد.

 

فردوس خبر: ذوقي 

 

با حضور مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خراسان جنوبي  ، كاووسي معاونت  اداري مالي ، شيرازيان مسوول دبيرخانه ي هماهنگي و نظارت در كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان  و جمعي از مديران و مسوولان شهرستان فردوس ، خانه ي نور در كانون فرهنگي هنري موعود مستقر در مسجد جامع قديم فردوس افتتاح شد. 

گفتني است : در اين مراسم مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان طي سخناني كه در جمع نمازگزاران ايراد نمود با اشاره به هجمه هاي فرهنگي بيگانگان و دشمنان انقلاب اسلامي ، خاطر نشان كرد: والدين و مديران آموزشگاه ها و اساتيد دانشگاه نسبت به تقويت اعتقادات ديني و مذهبي در بين جوانان و نوجوانان هوشيار باشند چرا كه در مقوله ي فرهنگ و فرهنگ سازي همه ي دستگاه ها مسوول هستند.

افضليان در مراسم افتتاح خانه ي نور با اهداي جوايزي به نوجوانان در كانون فرهنگي موعود مسجد جامع قديم فردوس ، با تأكيد بر اينكه قرآن همواره به روي ما براي هدايت به نور مفتوح بوده است ، گفت: برغم اكراه شديد نظام بين الملل و دشمنان قسم خورده ي نظام اسلامي اما ايران اكنون از امن ترين كشورهاي دنياست.

+ نوشته شده در  شنبه 1387/02/21ساعت 20:37  توسط حامد مویدی  | 

سند توسعه شهرستان فردوس

الف – اصلي ترين قابليت هاي توسعه :

· برخورداري از جاذبه هاي متنوع گردشگري نظير آثار تاريخي ، تفرج گاهي و تفريحي

· برخورداري از توانائي ممتاز در محصولات باغي و زراعي صادراتي با كيفيت بسيار بالا از جمله انار ، زعفران ، پسته ، پنبه ، زيره ، جاليز و گياهان داروئي از جمله آنغوزه ، آويشن ، كتيرا و زيره سياه .

· برخورداري از منابع كائي غني بنتونيت ، كائولن ، سيليس ، سنگهاي ساختماني ، فسفات ، معادن ، سنگ آهن ، سرب ، روي ، مرمريت و مس ، چشمه هاي آب گرم معدني .

· وجود مراكز آموزش عالي ، حوزه هاي علميه و برخورداري از نيروهاي انساني متخصص

· استقرار در محور ارتباطي و ترانزيتي مبادلات كالا و مبدأ ورودي و خروجي محور جنوبي

· وجود پيشينه تاريخي ، فرهنگي غني ، يكپارچگي و انسجام اجتماعي ، فرهنگي و هنري .

· بهره مندي از صنايع دستي خاص در منطقه بخصوص در سطح روستاها مانند : فرش ، گبه ، گليم ، برگ ، پلاس ، سفال و معرق كاري .

· وجود شهرك صنعتي فردوس و ناحيه ي صنعتي بشرويه با امكانات زير بنايي مناسب .

· امكان بهره گيري از انرژي هاي تجديد شونده مانند انرژي هاي خورشيدي ، باد و غيره ...

 

 

ب- عمده ترين تنگناها و محدوديت هاي توسعه :

· مجاورت كوير و داشتن آب و هوائي خشك و توام با خشكسالي و سرمازدگي پي در پي در شهرستان .

· محدوديت شديد منابع آبي ، آفت شديد آبهاي زير زميني و گسترش شوري خاك و آب .

· زلزله خيز بودن منطقه بواسطه قرار گرفتن شهرستان در محل تقاطع سه گسل مهم خراسان بزرگ ( گسل درونه ، گسل دشت بياض ، و گسل فردوس ) و وجود بافت فرسوده شهري و روستايي .

· پراكندگي نقاط جمعيتي شهرستان و كوچك بودن آنها .

· دوري شهرستان از مركز استان و شبكه هاي عمده زير بنائي .

· كمبود تأسيسات رفاهي و امكانات فراغتي و گردشگري ، ورزشي ، فرهنگي ، هنري و بهداشتي درماني .

· ضعف خدمات و تأسيسات شهري ، فني مهندسي ، زير ساختهاي ارتباطي و اتوماسيون اداري .

· گستردگي حوزه عملكردي نماينده مجلس در سطح سه استان .

· ضعف بنيه ي مالي ، پايين بودن سطح سواد و مهارت و بالا بودن ميانگين سني بهره برداران كشاورزي .

 

 

ج – مسائل اساسي شهرستان :

· سنتي بودن كشاورزي و نظام بهره برداري خرده مالكي و عدم استفاده بهينه از منابع آب و خاك .

· ناشناخته بودن جاذبه هاي تاريخي ، طبيعي گردشگري و عدم توجه مناسب به آثار و ابنيه تاريخي و مخروبه شدن اكثر آنها .

· فقدان امكانات و تأسيسات اقامتي و رفاهي لازم براي جلب و جذب گردشگران

· نا كافي بودن جاذبه هاي لازم براي نگه داشت نيروي انساني ماهر و متخصص .

· ضعف عوامل توليد و نهادهاي پشتيباني كننده و موسسات خصوصي ارائه كننده خدمات مشاوره اي فني ، مديريت و ...

· نا كافي بودن امكانات اجتماعي ، فرهنگي ، تفريحي ، روزشي ، هنري و درماني در منطقه .

· فقدان و ضعف فضاهاي اداري ، اجرائي ، كارشناسي و فني مهندسي شهرستان .

· پيشروي كوير و بيابان زائي در شهرستان .

· فقر مفرط در برخي از مناطق شهري و روستائي .

· نامناسب بودن راههاي ارتباطي بين شهري و نبود شبكه ريلي با توجه به قرار گرفتن در مسير ترانزيت .

· خشكساليهاي سالهاي اخير و ناپايداري منابع آب زير زميني در شهرستان و تضعيف فعاليتهاي كشاورزي و دامداري منطقه .

· عدم برخورداري شهرستان از صنايع بزرگ مادر و تخصصي پيشرفته

· عدم برخورداري از مزاياي مناطق محروم و گرمسيري با توجه به گرماي بيش از حد در بعضي از مناطق شهرستان .

 

 

د- هدفهاي بلند مدت توسعه :

· رفع محروميت ، افزايش سطح رفاه ، آسايش و امنيت در شهرستان

· تقويت بنيانهاي اقتصادي شهرستان و افزايش برخورداري از امكانات عمومي و بهداشتي

· توسعه ي كمي و كيفي و ارتقاء بهره وري در فعاليتهاي كشاورزي و دامداري و جذب نيروهاي جوان و متخصص و بومي در اين بخش .

· ارتقاء سهم صنعت و معدن در روند توسعه .

· ارتقاء سهم صنعت و معدن در روند توسعه .

· توسعه ي صنعت گردشگري و فراهم كردن بستر و زير ساختهاي لازم در اين بخش به منظور تبديل شهرستان به قطب گردشگري

· تأمين منابع مالي ، جلب جريان سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي در راستاي توسعه ي صنعت و معدن .

· سازماندهي نظام اداري شهرستان و فراهم كردن زمينه تحقق دولت الكترونيك .

· بهره برداري و توسعه ي پايدار محيط زيست و منابع آب و خاك .

· توسعه ي سرمايه انساني و گسترش مشاركت مردم در فعاليتهاي آموزشي ، بهداشتي ، درماني ، فرهنگي و اجتماعي .

· گسترش كمي و كيفي دانشگاه ها و مراكز علمي و تحقيقاتي ، اعتلاي معرفت ديني ، ارزشهاي فرهنگي و ويژگي هاي هويتي شهرستان .

· توسعه ي نقش و جايگاه زنان و جوانان در سطوح تصميم سازي و تصميم گيري .

 

 

هـ . راهبردهاي بلند مدت توسعه :

· حفظ ، بازسازي و مديريت بهينه از اكوسيستم هاي طبيعي شهرستان .

· افزايش توان منابع مالي و سرمايه گذاري شهرستان ، جلب مشاركت بخش غير دولتي .

· مقابله با بهره برداريهاي غير اصولي ، توجه جدي به مديريت كارا و استفاده بهينه از تكنولوژي در بخش كشاورزي .

· افزايش كمي و كيفي توليدات كشاورزي ، دامي و اصلاح نظام بهره برداري .

· تقويت ، بهسازي و ساماندهي شبكه هاي زير بنائي شهرستان .

· گسترش زير ساخت ها و تأسيسات و امكانات گردشگري در عرصه هاي طبيعي ، تاريخي و ميراث فرهنگي ، شناسايي و معرفي اين آثار .

· ايجاد زمينه هاي انگيزشي مناسب براي كاهش روند مهاجرت نيروي متخصص و جذب نيروهاي انساني كار آمد .

· توسعه ي امكانات فرهنگي ، هنري ، تفريحي ، ورزشي ، مشاوره اي و بهداشتي و درماني

· ارتقاء و توسعه ي مراكز آموزش عالي و پژوهشگري و مراكز تحقيقاتي از جمله پژوهشكده فرآوري محصولات كشاورزي و داروئي .

· تقويت روحيه ي مشاركت جوئي اجتماعي و گسترش ارتباطات فرهنگي ، اجتماعي و مذهبي .

· ساماندهي جامعه عشاير شهرستان .

· توسعه ي روشهاي نوين آبياري .

· توسعه ي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي با هدف تكميلي چرخه توليد و ارزش افزوده .

· حمايت از فن آوري هاي نوين و اعمال تدابيري به منظور صرفه جوئي در مصرف آب شهرها .

· حفظ كاربري راضي ، جلوگيري از بيابان زدائي و توسعه ي فعاليتهاي آبخيز داري ، آبخوان داري و مرتعداري .

· ساماندهي صنايع دستي و توسعه ي صنايع كوچك و زود بازده با تأكيد بر جنبه هاي هنري و صادراتي .

· توسعه ي خدمات زير بنايي و ساماندهي و ايمن سازي روستاها

 

 

و – سياستهاي اجرايي :

· اجراي پروژه هاي آبخيز داري ، آبخوان داري ، كانال كشي ، لايروبي قنوات و جلوگيري از هرز آبهاي سطحي ، پوشش انهار ، برقي كردن چاههاي كشاورزي و استفاده مناسب از آبهاي نا متعارف ( آبهاي شور و لب شور ) ، فاضلاب شهري .

· خمايت از توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي شهرستان مانند انار ، پسته ، زعفران ، پنبه ، بادام ، آويشن ، آنغوره ، زيره و شير .

· بهره مندي بيشتر شهرستان از امكانات درماني و امدادي بخصوص فرودگاه امداد و نجات ، پايگاه امداد جاده اي ، احداث بيمارستان و كلينيك هاي تخصصي پيشرفته و افزايش ضريب تعرفه ترجيحي K .

· فراهم كردن زير ساختهاي لازم جهت جذب گردشگران وحمايت از سرمايه گذاري دراين بخش

· حمايت از احداث مجتمع هاي رفاهي بين راهي وتير پارك ها در محورهاي ارتباطي شهرستان .

· گسترش كمي وكيفي نهادهاي مردمي براي نهادينه كردن مشاركت اجتماعي وفرهنگي

· انجام مطالعات ، شناسائي ذخاير معدني

· استقرار واحدهاي اداري براي آن دسته از اداراتي كه درشهرستان اداره . نمايندگي يادفتر ندارند. وتبديل نمايندگي هاي موجود به اداره مستقل

· توجه به زيست بومها وزيست گاههاي تحت حفاظت محيط زيست ومنابع طبيعي ، تجهيز امكانات پست هاي محيط باني وقرق باني وتهيه شناسنامه براي مناطق تحت حفاظت وافزايش آگاهي هاي زيست محيطي.

· ارتقاء كيفي وتقويت زيرساختهاي رفاهي وخدماتي در كانونهاي زيست وفعاليت شهري وروستائي

· توانمند سازي اقتصاد روستائي از طريق اصلاح شيوه توليد كشاورزي ، توسعه ي صنايع وابسته به كشاورزي ، دامي وگردشگري

· ايجاد حريم سبز حفاظتي در اطراف شهرها، مراكز فعاليت ، تأسيسات ، تجهيزات وبازيافت ودفت زباله .

· ايجاد تشكلهاي صنعتي وصادراتي وخريد تضميني محصولات اساسي شهرستان از جمله : انار ، زعفران ، پسته ، زيره ،پنبه و...

· توسعه ي صنايع توليدي با اولويت صنايع تبديلي – غذائي ومعدني وتوجه ويژه صنعت.

· فرش دستباف

· توجه جدي به مجتمع توريستي، سياحتي آبگرم فردوس و منطقه گردشگري روستايي .

· معرفي آثار تاريخي، ميراث و پيشينه فرهنگي شهرستان.

· تقويت فعاليت هاي بيابان زدائي و اصلاح و احياء مراتع شهرستان و تبديل ديم زارهاي كم بازده به مراتع مشجر با مشاركت مردم.

· حمايت از تبديل واحدهاي بهره برداري سنتي به صنعتي ( دامي و كشاورزي )

· تغيير الگوي كشت و اجراي برنامه هاي آموزشي و ترويجي براي افزايش سطح مهارت ، بهره برداري بهينه از منابع توليد و جايگزيني كودهاي آلي .

· حمايت از به كارگيري انرژي خورشيدي در سطح شهرستان.

· توسعه و تقويت مراكز آموزش عالي با تأكيد بر رشته هاي مورد نياز منطقه.

· توسعه و تجهيز مراكز مذهبي، فرهنگي، هنري و ورزشي.

· زمينه سازي بستر مناسب جهت جذب سرمايه هاي مادي و انساني خارج از منطقه.

· ارتقاء سطح تصميم گيري و تصميم سازي شهرستان در پيگيري برنامه ي توسعه ي شهرستان.

· حمايت از ايجاد واحدهاي آب بسته بندي و گسترش فرهنگ استفاده از آن.

· احياء و مرمت قنوات به عنوان منابع آبي پايدار.

· حمايت از تشكيل شركت هاي سهامي، زراعي و تعاوني هاي توليد، آبياري تحت فشار.

· تجهيز و نوسازي ناوگان حمل و نقل درون و برون شهري.

· حمايت از ايجاد تشكل هاي صنعتي و معدني، صادراتي و شركت هاي مشاوره خدمات مهندسي و تشكيل واحدهاي سهامي زراعي به منظور يكپارچه سازي اراضي با هدف مكانيزاسيون و افزايش راندمان كمي و كيفي و كاهش هزينه توليد.

· حمايت از ايجاد تعاوني ها كشت گلخانه اي، گياهان دارويي، توسعه ي صنعت دامپروري ، پرورش طيور و مكانيزاسيون باغات.

· حمايت از راه اندازي ايستگاه تحقيقات انار، زعفران و پنبه جهت بهينه سازي فرايند توليد، اصلاح نژاد، بسته بندي و ترويج و آموزش روش هاي بيولوژيك دفع آفات .

· ساماندهي و بهسازي سكونت گاه هاي روستايي و شناسايي مناطق آسيب پذير.

 

 

ز- اقدامات كليدي و اولويت دار :

· اختصاص اعتبارات توزان منطقه اي و معافيت هاي لازم به منظور جذب سرمايه گذاراري در بخش هاي مختلف اقتصادي.

· اجراي پروژه راه آهن زاهدان به خط ريلي مشهد- بافق از مسير فردوس.

· اجراي پروژه هاي بيابانزدايي با مشاركت مردم و اجراي طرح هاي كانون هاي بحراني تحت تأثير فرسايش بادي .

· تسريع در اجراي پروژه ي گازرساني شهرستان.

· تسريع در احداث باند فرودگاه امداد و نجات و پايگاه امداد جاده اي در محور برون – بجستان و سه راهي بشرويه.

· انجام مطالعات اكتشاف پتانسيل هاي معدني و توسعه ي زيرساخت هاي معدني، تأسيس بانك صنعت و معدن و اداره ي صنايع و معادن.

· احداث باندهاي دوم محورهاي فردوس – سه راهي بشرويه – به طرف ديهوك و سه راهي بشرويه – بشرويه – به طرف طبس و فردوس بجستان و بهسازي و ارتقاء مشخصات محورهاي فردوس – گناباد و فردوس – سرايان به راه اصلي

· اجراي طرح جامع ساماندهي عشاير.

· انجام مطالعه طرح توسعه ي گردشگري براي مجموعه ها و محورهاي مهم گردشگري

· توجه به قابليت هاي مناطق كويري شهرستان .

· احداث بيمارستان96 تختخوابي وتأسيس پايگاه انتقال خون وامكانات پاراكلينيكي از قبيل : سي تي اسكن

· احداث واستقرار واحدهاي نظامي وانتظامي درشهرستان با تأكيد برتأسيس پايگاه هوا نيرو

· احداث مجتمع فرهنگي – هنري وموزه هنرهاي معاصر، شهر سينمايي ونگار خانه

· جداسازي شبكه آب شرب از غير شرب درسطح شهرستان واجراي طرح فاضلاب شهري فردوس

· انتقال زندان شهر فردوس به خارج از محدوده فردوس

· احداث شهرك گلخانه اي .

· احداث كارخانه فراورده هاي دامي وصنايع شير

· احداث مركز تحقيقات كشاورزي ودامي

· احداث وتجهيز مراكز بهداشتي ودرماني شهرهاي فردوس وبشرويه

· تفكيك حوزه انتخابيه طبس از فردوس

· احداث اردوگاه دانش آموزي ودانشجويي باغستان

· احداث مجتمع هاي چند منظوره فرهنگي ، ورزشي ، هنري ، درشهر فردوس وبشرويه

· مطالعه امكان سنجي دو واحد بزرگ صنعتي پتروشيمي وسيمان

· احداث صنايع تبديلي وتكميلي بخش كشاورزي (كنستانتره ميوه ، فراوري زعفران ، روغن نباتي بشرويه ، خوراك دام ، آب معدني ، كشتارگاههاي صنعتي طيور)

· احداث بندهاي خاكي دهانه كوهرود وغني آبادبشرويه

· تسريع در عمليات وراه اندازي پاركهاي جنگلي ميان راي طريق الرضاي بشرويه و باغستان فردوس

· مرمت وبازسازي ابنيه تاريخي موجود در شهر تون وبافت تاريخي بشرويه وتهيه طرح مطالعات احياء وبهره برداري شهر تون .

· تسريع در احداث زير ساختمانهاي مجموعه آبگرم معدني فردوس براساس طرح جامع تهيه شده

· تأسيس وتوسعه فرستنده هاي راديويي وتلويزيوني (پخش وتوليد)، دفتر نماينگي خبرصدا وسيماي خراسان ونمايندگي خبرگذاري جمهوري اسلامي.

· تهيه وگسترش بانكهاي اطلاعاتي آماري ، مكاني وتوصيفي بااستفاده ازGIS وفراهم سازي زمينه دولت الكترونيك

· تغيير وضعيت ايستگاه سوزن باني نيگان به ايستگاه تخليه بار ومسافر

· تأسيس ادرات موردنياز، ارتقاي نمايندگي هاي موجود به اداره ورفع نياز ادارات سطح شهرستان درخصوص فضاهاي اداري.

· احداث شهرك صنعتي با گرايش فرآوري مواد معدني.

· تجهيز وتقويت شهرك صنعتي فردوس وناحيه صنعتي بشرويه (ايجاد مجتمع هاي توليدي كارگاهي وخوشه هاي صنعتي ).

· ايجاد مركز نگهداري محصولات باغي وزراعي مانند سردخانه ، سيلو وترمينالهاي ضبط پسته.

· راه اندازي ايستگاه تحقيقات هواشناسي كشاورزي با توجه به هواي خشك وسرمازدگي هاي مكرر به منظور مطالعه آب وهواشناسي منطقه بر الگوي كشت زراعي وباغي

· انجام عمليات ژئو فيزيك هوايي پتانسيل يابي مواد معدني استراتژيك درشهرستان

· پوشش انهارسنتي وبرقي كردن چاههاي كشاورزي

                                  به نقل از سایت فرمانداری شهرستان فردوس

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/02/15ساعت 10:40  توسط حامد مویدی  | 

سايت آدينه ي فردوس راه اندازي شد.

دومين شماره ي نداي جمعه ( ماهنامه ي نهاد امامت جمعه ي شهرستان فردوس - اسلاميه )، جمعه ششم ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ مطابق با ۱۸ ربيع الثاني ۱۴۲۹ هجري قمري در چهار صفحه انتشار يافت.

 

فردوس خبر: ذوقي 

 

در صفحه ي اول نداي جمعه مي خوانيد: امام جمعه ي فردوس : نامگذاري سال جاري به “سال نو آوري و شكوفايي” پيش از آنكه رنگ و بوي اقتصادي ، و سياسي داشته باشد صبغه ي الهي ، معرفتي و توحيدي دارد.

چكيده ي خطبه هاي نماز جمعه ي هفته ي قبل.

سرمقاله به قلم سردبير : احمد ناظمي

صفحه ي دوم ماهنامه به معرفي دفتر امام جمعه ي فردوس پرداخته و هنر متعهدانه به قلم حجت الاسلام اصغر رحماني در همين صفحه به چشو مي خورد.

در صفحه ي سوم مقاله اي با عنوان : راز عطار به بهانه ي ۲۵ فروردين ماه سال جاري روز بزرگداشت عطار نوشته ي دكتر علي عربي به چاپ رسيده و گزارش استقبال و پذيرايي از زائران پياده ي حريم رضوي ، نهالستان شعر با عنوان پاي شعر نو نهالان و تيتر سلامتي به قلم نرگس حسيني مقدم دانش آموز كلاس پنجم ابتدايي دبستان شاهد يك نمونه از شعرهاي ارسالي به اين ماهنامه مي باشد كه اين صفحه با معرفي كتاب ارزشمند المراقبات نوشته ي آيت الله حاج ميرزا جواد ملكي تبريزي با ترجمه ي ابراهيم محدث به پايان رسيده است.

صفحه ي آخر نداي جمعه اختصاص يافته به معرفي حجت الاسلام انصاري كه متني با عنوان مراقبات به قلم حجت الاسلام حسيني مقدم با پاره اي از مصارف صلح آميز انرژي هسته اي به قلم ذوالفقار دانشي برگرفته از سايت تبيان اين صفحه را هم به پايان مي برد.

آدينه ي فردوس : يك پايگاه اينترنتي براي ستاد نماز جمعه ي فردوس هم راه اندازي كرده است با آدرس :

www.adinehferdows.com  

مدير مسوول نداي جمعه حجت الاسلام حسيني مقدم امام جمعه ي شهرستان فردوس است و سردبير آن احمد ناظمي بوده كه طراحي و صفحه آرايي آن را علي طالب زاده به عهده دارد.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/02/15ساعت 10:1  توسط حامد مویدی  | 

تقدير از شورا و دهيار نمونه ي بخش مركزي فردوس

در همايش اعضاي شوراهاي اسلامي روستايي و دهياران بخش مركزي شهرستان فردوس كه در محل سالن اجتماعات فرمانداري فردوس تشكيل شد از اعضاي شوراي اسلامي روستاي سرند و دهيار روستاي فتح آباد به عنوان شوراي و دهيار نمونه با اهداي جوايزي تقدير بعمل آمد.       

 فردوس خبر: ذوقي

 

از اعضاي شوراي اسلامي روستايي و دهيار نمونه بخش مركزي فردوس تقدير شد

در همايش اعضاي شوراهاي اسلامي روستايي و دهياران بخش مركزي شهرستان فردوس كه در محل سالن اجتماعات فرمانداري فردوس تشكيل شد از اعضاي شوراي اسلامي روستاي سرند و دهيار روستاي فتح آباد به عنوان شوراي اسلامي روستايي و دهيار نمونه در بخش مركزي شهرستان فردوس با اهداي جايزه تقدير بعمل آمد.

در اين مراسم كه با حضور فرماندار فردوس ، بخشدار مركزي و مدير كل سياسي و انتخابات و مدير كل امور روستايي استانداري خراسان جنوبي، رؤساي ادارات شهرستان فردوس و شوراهاي اسلامي روستايي و دهياران بخش مركزي شهرستان فردوس برگزار شد، اقبال فرماندار فردوس ضمن خير مقدم به حاضرين يكي از دستورات اسلام را امر به شورا و حل مشكلات بصورت دست جمعي اعلام كرد و اظهار داشت: متأسفانه تا كنون توجه كافي به شوراها نشده است و براي رسيدن به نقطه مطلوب فاصه داريم.

وي همچنين افزود: شوراها بايد به نحوي عمل كنند كه منجر به حل مشكلات مردم و گره گشايي از كار ايشان گردد زيرا اين خواسته جمهوري اسلامي و خصوصا دولت نهم مي باشد.

فرماندار فردوس با اشاره به مشكل زمين در روستاها بيان داشت منابع طبيعي و بنياد مسكن با سخت گيري در خصوص واگذاري زمين به روستاييان باعث افزايش قيمت مسكن شده و نهايتا منجر به مهاجرت روستاييان به شهر ها و پديد آمدن هزاران مشكل ديگر مي شود.

عباس اقبال همچنين اظهار داشت: ما بايد خودمان به كمك هم مشكلاتمان را حل كنيم و نبايد منتظر كمك دولت باشيم و بايد شوراها در اين زمينه كوشش كنند. 

وي خاطر نشان كرد: دولت نهم توجه ويژه اي به روستا و روستاييان دارد و امسال سهم روستاها از تملك دارايي شهرستان ۴۰درصد مي باشد كه در همين راستا امسال در شهرستان فردوس اجراي طرح هاي در دو روستا شروع و در سه روستا اين طرح تكميل خواهد شد.

اقبال همچنين از شروع به كار آسفالت ۳۰ روستا كه تقريبا ۳۰درصد بودجه شهرستان (حدود يك ميليارد تومان) در سال جاري را به خود اختصاص داده ياد كرد و افزود: در خصوص بحث آبفاي روستايي علاوه بر بودجه اصلي مبلغ ۶۰ميليون تومان جهت روستاي باغستان سفلي در بخش مركزي و مبلغ ۴۰ميليون تومان جهت روستاي ارسك در بخش بشرويه اختصاص يافته است.

در اين همايش همچنين بهرامي مدير كل سياسي و انتخابات و علوي مدير كل امور روستايي استانداري خراسان جنوبي نيز درخصوص اهميت جايگاه شوراهاي اسلامي و افزايش سطح معلومات اعضاي شوراها و همت آنها در جهت رفع مشكلات مردم و تلاش در جهت جلوگيري از خالي شدن روستاها از سكنه مطالبي عنوان داشتند.

+ نوشته شده در  شنبه 1387/02/14ساعت 13:56  توسط حامد مویدی  | 

در فردوس كشف شد:( ۱۲۸ كيلو و ۵۰۰ گرم ترياك).

 مأمورين فرماندهي منطقه ي انتظامي فردوس حين بازرسي از يك دستگاه كاميون ۱۲۸ كيلو ۵۰۰ گرم ترياك كشف كردند.

 فردوس خبر: ذوقي

‪ ۱۲۹‬كيلو و ‪ ۷۵‬گرم مواد مخدر طي ‪ ۲۴‬ساعت گذشته در استان خراسان جنوبي كشف شد.

به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي، مامورين فرماندهي انتظامي فردوس حين بازرسي از يك دستگاه كاميون ‪ ۱۲۸‬كيلو و ‪ ۵۰۰‬گرم ترياك كشف كردند.

در اين ارتباط يك نفر دستگير و تحويل مراجع قضايي شد.

براساس اين گزارش مامورين ايست و بازرسي علي آباد بيرجند نيز ‪ ۵۷۵‬گرم كريستال از يك دستگاه خودرو سواري كشف كردند كه متهمين مرتبط با اين كشفيات نيز دستگير و تحويل مراجع قضايي شدند.

+ نوشته شده در  شنبه 1387/02/14ساعت 13:54  توسط حامد مویدی  | 

معاون فرهنگي هنري فرهنگ و ارشاد اسلامي استان: شهرستان فردوس يكي از قطب هاي تئاتر خراسان جنوبي است.

معاون فرهنگي هنري اداره ي كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان جنوبي گفت: با توجه به وجود رشته ي تئاتر در دانشگاه آزاد فردوس اين شهرستان يكي از قطبهاي تئاتر است و دانشجويان اين دانشگاه كمك خوبي به تئاتر استان خواند بود.

 

 فردوس خبر

 

جعفري با اشاره به برگزاري جشنواره ي استاني تئاتر در بيرجند ع گفت: اين جشنواره ۱۱ ارديبهشت ماه به منظور اعتلاي هنر نمايش ، بازنگري عملكرد و دستاوردهاي حوزه ي تئاتر و ارج نهادن به جايگاه و شأن عرصه ي تئاتر برگزار مي شود.

وي افزود: در اين مراسم مشعل نمادين تئاتر استان بر سر مزار مرحوم عبدالهي با حضور مسوولان و خانواده ي بزرگ تئاتر استان روشن مي شود. وي ادامه داد: در اين جشنواره از مقام علمي و هنري پرفسور دكتر احمدي كاميابي مسك با هدف معرفي يكي از مفاخر بزرگ استان تقدير مي شود كه از نظرات اين استاد معلم تئاتر كشور در بخش آموزش استفاده شود.

وي همچنين قرائت پيام روز جهاني تئاتر ، نماهنگ فعاليتهاي تئاتر استان در سال ۸۶ و تقدير از فعالان و پيشكسوتان عرصه ي تئاتر استان را از ديگر برنامه هاي جشنواره ذكر كرد و افزود: در سال گذشته برنامه هايي شامل همايش استاني روز جهاني تئاتر در قاين ، جشنواره ي تئاتر بانوان در فردوس ، همايش تئاتر استان در بيرجند ، ميزباني جشنواره ي تئاتر  منطقه ي ۳ كشوري ، مشاركت در جشنواره ي تئاتر پايداري ، توليد و اجراي ۳۰ نمايش و ۱۲۰ اجراي عمومي در سطح استان و مشاركت در برگزاري جشنواره ي تئاتر تك در حوزه ي تئاتر استان برگزار شده است.

وي همچنين گفت: در سال جاري نيز توليد ۲۵ مورد تئاتر در استان با حداقل ۱۰۰ اجراي عمومي پيش بيني شده است. وي عمده مشكلات تئاتر استان را توليد آن و طرح هاي نو و ابتكاري ذكر كرد و گفت: تئاتر استان طي سنوات گذشته تكراري شده و مردم از تكرار خسته شدند كه اين امر توجه ي مسوولان را مي طلبد.

وي از اجراي ۳۰ برنامه در شهرستان به مناسبت سي امين سالگرد پيروزي انقلاب خبر داد و گفت: امسال اداره ي فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان بيرجند به عنوان هفتمين اداره در استان فعاليت خود را شروع خواهد كرد. جعفري نكوداشت روز خبرنگار با دعوت از استاد دكتر معتمد نژاد و برگزاري جشنواره ي ملي جوانه هاي شعر رضوي براي سومين سال دراستان را از برنامه هاي فرهنگي استان ذكر كرد و افزود: جشنواره ي فرهنگي قربان تا غدير در سه رشته ي نماهنگ ، موسيقي سنتي و گرافيك در هفته ي ولايت برگزار مي شود.

وي با اشاره به فروش ۱۵۰ ميليون تومان بن كتاب در نمايشگاه استاني كتاب در سال گذشته گفت: دهه ي اول آذرماه امسال نيز با مشاركت موسسه ي نمايشگاه هاي فرهنگي ايران نمايشگاه بزرگ كتاب در بيرجند بر پا مي شود. وي همچنين گفت: نمايشگاه هاي كتاب در سراسر استان نيز برگزار خواهد شد. 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/02/12ساعت 16:36  توسط حامد مویدی  | 

تصاویر قدیمی از مردمان سه قلعه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/02/12ساعت 16:1  توسط حامد مویدی  | 

آزمون جامع تحصيلي دبيرستان شهيد دكتر بهشتي فردوس برگزار شد.

در راستاي برگزاري نهضت علمي ياد ياران يادواره ي شهداي بزرگوار معلم و فرهنگي شهرستان فردوس و با هدف ارتقاي تحصيلي دانش آموزان دبيرستان شهيد بهشتي فردوس ، آزمون جامع تحصيلي در اين آموزشگاه برگزار شد.

 

 

محمد قاضي مدير دبيرستان شهيد دكتر بهشتي شهرستان فردوس با اعلام اين خبر افزود: اين آزمون در اوايل ارديبهشت ۸۷ با شركت تمامي دانش آموزان آموزشگاه برگزار شد .

وي گفت: برگزاري اين آزمون به شكل آزمون هاي كنكور به صورت چهار گزينه اي و با استفاده از دستگاه علامت خوان انجام شده و نتايج آن به صورت  كارنامه ي كامپيوتري حاوي نمره ي كل ، رتبه ، معدل ، نمره ي هر درس و جدول آماري مربوطه در اختيار دانش آموزان و اولياي آنان قرار گرفت.

مدير دبيرستان شهيد دكتر بهشتي فردوس با اشاره به ايجاد انگيزه براي آمادگي بيشتر دانش آموزان براي امتحانات خرداد ماه به عنوان يكي از اهداف اين آزمون ، گفت: هر دانش آموزي كه بتواند نمره ي درسي خود را در اين آزمون نسبت به نمرات اول خود در همان درس افزايش دهد به همان ميزان مورد تشويق قرار خواهد گرفت.

محمد قاضي اظهار اميدواري كرد: برگزاري ازمون بتواند اثرات لازم را در تشويق دانش آموزان به مطالعه ي بيشتر كتب درسي داشته باشد. 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/02/12ساعت 15:18  توسط حامد مویدی  | 

يادواره شهداي فرهنگي برگزار مي شود

يادواره شهداي فرهنگي در كانون هاي بسيج و در شهرستان هاي خراسان جنوبي برگزار مي شود. مسئول نهاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه خراسان جنوبي گفت: يادواره شهداي فرهنگي فردوس نيز ١٧ ارديبهشت با حضور جانشين و رئيس ستاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران برگزار خواهد شد. حجت الاسلام نوفرستي با بيان اين كه در بين شهدا بعضي چهره ها و خصوصا علامه مطهري يك شخصيت جامع بود گفت: وقتي به كلام تسليت حضرت امام(ره) و يا گفتار مقام عظماي ولايت در وصف شهيد مطهري توجه شود مي بينيد وي شخصيتي است كه هم در طهارت روح، تقوا و عرفان به درجات عالي راه پيدا كرده و هم در ميدان سياست همراه و همگام با امام و يكي از مدافعان انقلاب اسلامي است. وي به هفته عقيدتي سياسي در سپاه اشاره كرد و گفت: ١٦ و ١٧ ارديبهشت جانشين و رياست ستاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران به خراسان جنوبي سفر مي كنند و در برخي از مراسم اين هفته حضور خواهند داشت. رئيس ستاد بزرگداشت مقام معلم و هفته عقيدتي سياسي در سپاه خراسان جنوبي نيز گفت: ١٠ ستاد منطقه اي و شهرستاني در استان تشكيل و براي بزرگداشت اين ايام برنامه ريزي هاي مناسب خود را انجام داده اند. سرهنگ محمدي ادامه داد: در اين هفته برنامه هايي از قبيل ديدار با ائمه، همايش سالانه كميته هاي اجرايي بسيج دانش آموزي، نشست هاي حكمت مطهر با موضوع معنويت افزايي، غبارروبي و عطرافشاني مزار شهدا، نشست هاي بررسي آثار و افكار شهيد مطهري در دانشگاه ها و ... اجرا خواهد شد. وي افزود: همچنين برگزاري محفل انس با قرآن، مسابقات حفظ و قرائت قرآن و مسابقه كتاب خواني، همايش فرماندهان از ديگر برنامه هاي هفته معلم خواهد بود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/02/12ساعت 14:33  توسط حامد مویدی  | 

بافت قدیمی وتاریخی بشرویه

    

  

  

  

    

    

  

  

  

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/02/12ساعت 14:16  توسط حامد مویدی  | 

بکری روستای خانیک

         

         

        

        

         

        

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/02/11ساعت 11:3  توسط حامد مویدی  | 

به بهانه خشكسالي

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/02/11ساعت 10:24  توسط حامد مویدی  | 

وداع ياقوت سرخ با كويرنشينان؛صداي دلخراش اره هاي موتوري سوهان روحم شده، اين جا يكي از انارستان هايي است كه همين سال گذشته ده ها تن محصول «شيشه كپ» آن، سر از بازار ژاپن درآورد و امروز باغ دار پير و خسته با حسرت، شاهد «كف بر» شدن درختان ٢٠ ساله اي است كه با خون دل آن ها را در حاشيه كوير بزرگ كرده است.با مشاهده هزاران اصله درخت «كف بر» شده، سرم سوت مي كشد، چشمانم سياه و تاريك مي شود. گويا «زلزله» و آوار مرگبارش بر سرم فرو مي ريزد. هر چه تلاش مي كنم خود را قانع كنم كه سرما اين درختان را به اين روز انداخته است، باورم نمي شود.اين روزها كه موسم بهار و طراوت گل هاي بهاري است، از شادابي و سرسبزي در باغ ها و انارستان هاي بيشتر نقاط كشور به ويژه استان هاي خراسان خبري نيست.قهر طبيعت و سرماي كم سابقه زمستان سال گذشته هزاران اصله درخت بارده را به خواب ابدي و خزان دائمي فرو برده است و اكنون باغ داران چاره اي جز «كف بر» كردن اين درختان و دور كردن آن ها از اطراف باغ ها و مزارع ندارند.

؛خواب زمستاني يا خواب ابدي
؛دست به كمر گرفته، آه مي كشد. پيرمرد از باغ داران «اسلاميه» در خراسان جنوبي است. وقتي حال و روزش را مي پرسم، اشك بر گونه اش جاري مي شود و بغض آلود مي گويد: سرمايه ام باغ اناري بود كه سرماي بي سابقه آن را از بين برد. هرچه منتظر ماندم تا با آمدن بهار درختان انار از خواب زمستاني بيدار شوند، فايده اي نداشت. افسوس كه سرماي ٢٠ درجه زير صفر، دمار از روزگارمان درآورده بود و ما بي خبر بوديم.او مي افزايد: الان هم كارشناسان تنها راه زنده ماندن ريشه درختان را «كف بر» كردن آن ها مي دانند و اگر دير بجنبيم، قيد باغداري را بايد بزنيم.اين جا كانون توليد انار، اين ميوه بهشتي است ولي بهار آن به واسطه زلزله خاموش رنگ خزان دارد.«علي اكبر حراث» يكي ديگر از باغ داران منطقه مي گويد: تنها ممر درآمدم از محل فروش انار توليدي است. هر سال حدود ٥/١ ميليون تومان درآمد بود كه نيمي از آن هزينه هاي آبياري، كوددهي، كولش و... بود و با بقيه آن هزينه سرسام آور زندگي يك خانواده را با مشقت تامين مي كردم اما با سرمازدگي درختان انار تا ٥ سال ديگر از درآمد خبري نيست. ضمن اين كه بايد هزينه هاي جاري باغ را هم بپردازم.
آن سوي شهر كه «بهشت آباد» نام دارد، امروز «جهنم آباد» درختان انار است. «جواد رضائيان» گرچه كارمند است، داراي باغ اناري است كه مدعي است سالانه ٤ ميليون تومان محصول آن را به فروش مي رساند. او درآمد باغ را كمك خرجي براي هزينه تحصيل فرزندان دانشگاهي خود مي داند و مي افزايد: تا ٥ سال آينده بايد هزينه هاي جاري باغ را از محل صرفه جويي در حقوقم پرداخت كنم.
«حسين عصري» از باغ داران روستاي باغستان عليا در شهرستان فردوس هم مي گويد: اگر پاهايم را اره كنند بهتر از آن است كه درختان اناري را كه ٣٠ سال براي رشد و نمو آن ها زحمت كشيده ام و برايشان هزينه كرده ام، حالا پيش چشمانم از روي زمين با اره موتوري «كف بر» كنند.
وقتي مي پرسم با اين همه تبليغات براي بيمه باغ ها و مزارع، مگر باغ شما بيمه نبوده است مي گويد: بيمه باغ ها هم كارساز نيست چرا كه صندوق بيمه تنها محصول را بيمه مي كند، نه درخت را، اكنون درختان به كلي از بين رفته اند و طي چند سال آينده، ديگر درآمدي نداريم تازه اگر هم بيمه خسارتي را جبران كند، براي يك سال است ولي ما تا ٥ سال توليد انار نداريم.
؛انتظار از دولت
؛«وحيدي» از باغ داران روستاي «سرند» فردوس نيز سرمازدگي و از بين رفتن تمامي باغ ها و درختان را در باغستان هاي بزرگ اين روستا نگران كننده توصيف مي كند. او راضي به رضاي خداست و مي گويد: نمي دانم، حتما خير و مصلحت ما در  آن بوده كه درختان را «كف بر» كنيم و چند سالي به باغ هاي خشك و بي روح نگاه كنيم تا قدر نعمت هاي خداوندي را بدانيم.
وقتي به محل يكي از چاه موتورهاي كشاورزي بخش «آيسك» از توابع شهرستان سرايان در خراسان جنوبي مي رويم، صداي اره هاي برقي اكيپ هاي «كف بر» كردن درختان بزرگ و كوچك در سطح باغ ها پيچيده است. كارگران صداي «خداقوت» ما را هم نمي شوند ولي با اشاره اي، پاسخمان را مي دهند.
پيرمرد ٧٠ ساله اي كه نظاره گر قطع درختان باغ انار خود است مي گويد: تقدير و روزي ما دست خداست، چرا ناراحت باشم؟ انتظارمان از دولت خدمتگزار و مسئولان دلسوز اين است كه عمق فاجعه و پيامدهاي سرمازدگي را درك كنند و متناسب با حال و روز ما و كشاورزي و باغداري مان فكري به حال معيشت ما بكنند.
او مي افزايد: مسئولان جهاد كشاورزي با برآورد خسارت، قول هايي را براي كمك به باغ داران داده اند ولي حجم بالاي اين خسارات و سراسري بودن سرمازدگي در كشور مي طلبد كه دولت با جديت و فوريت، كمك و حمايت از آسيب ديدگان را در دستور كار قرار دهد.
باغ داري كه در صحراي «ارم»، باغ انار خود را به صورت كامل كف بر كرده است مي گويد: كارشناسان كشاورزي مدعي اند كه درختان انار با هر سن و سالي فقط در برابر سرماي ١٤ يا ١٥ درجه زير صفر مقاومت دارند ولي چون برودت هوا در زمستان سال گذشته بين ٢٠ تا ٣٠ درجه زير صفر بود، درختان انار تماما خشك شدند و براي اين كه دوباره جوانه بزنند و رشد كنند بايد از سطح زمين بريده شوند.وي مي گويد: سرمايي را با اين شدت و اين حجم خسارت در طول عمرم به ياد ندارم و متاسفانه باغ داران از درآمد اين محصول حداقل تا ٥ سال محروم شده اند.وي با اشاره به لزوم حمايت دولت از آسيب ديدگان و باغ داران منطقه مي گويد: براي قطع درختان به وسيله اره موتوري، به ازاي هر ساعت مبلغ ٧ هزار تومان دريافت مي شود و قطع درختان و جمع آوري شاخه ها و تنه درختان در هر باغ يك هكتاري حداقل ٥٠٠ هزار تومان هزينه روي دست باغ داران گذاشته است.
يك باغ دار ديگر نيز كه مدعي است سال قبل از محل فروش توليدات باغ انارش ٧٠ ميليون ريال درآمد داشته است به ما مي گويد: سرماي كم سابقه تمام درختان باغم را خشك كرد و اقدام به «كف بر» كردن درختان آن كرده ام ولي جايي براي تخليه و نگهداري شاخ و برگ درختان ندارم.وي مي افزايد: انباشته شدن شاخه هاي درختان بريده شده، احتمال شيوع آفت را در منطقه تشديد مي كند لذا مسئولان بايد اقدامي انجام دهند و كشاورزان را راهنمايي كنند.به گفته وي، شاخ و برگ درختان انار در صنايع نئوپان و چوب كاربرد دارد ولي در سطح شهرستان هاي منطقه چنين كارخانه هايي وجود ندارد.

لزوم بخشي از خسارت

«مرادي» از كارگراني كه سرگرم قطع درختان يك باغ با اره موتوري است نيز مي گويد: از ساعت ٧ صبح تا ٦ بعدازظهر سرگرم قطع درختان در باغ هاي منطقه آيسك مي باشيم و در حالي كه اكيپ هاي مختلفي سرگرم كارند، هنوز كار «كف بر» كردن درختان انار به اتمام نرسيده است.به گفته وي از نيمه اسفند ماه قطع درختان منطقه آغاز شده است.وي خواستار حمايت دولت و اختصاص كمك به باغ داران خسارت ديده براي جبران بخشي از هزينه هاي «كف بر» كردن درختان شد.
يك باغ دار ديگر نيز كه اقدام به آتش زدن سرشاخه ها و درختان بريده شده كرده است مي گويد: يك عمر براي بارور كردن درختان باغ زحمت كشيدم ولي با يك سرما تمام زحماتم از بين رفت. با اين حال راضي ام به رضاي خدا و در برابر مصلحت حق تعالي مطيعم.
«عربي» مي افزايد: كمبود اره موتوري يكي از مشكلات جدي است. چرا كه تاخير در قطع درختان با توجه به شروع فصل بهار و رويش درختان مي تواند بر رشد و نمو آن ها اثر منفي داشته باشد.
باغ دار ديگري از «سرايان» مي گويد: سرماي سال گذشته اتفاق ناگواري بود كه اقتصاد مبتني بر كشاورزي اين شهرستان را به كلي فلج كرده است. وي با زمزمه اين شعر كه:
«نمي رسد دگر از كوچه باغ بوي درخت
چه اتفاق بدي، خشك شد گلوي درخت
فشار باد لباس از تن اناري كند
به باغبان برسان، رفت آبروي درخت...» مي افزايد: اين روزها به جاي سرسبزي درختان انار در جاي جاي منطقه مردم با هر وسيله اي به جان درختان افتاده اند و صداي دلخراش اره هاي برقي سبب شده ناله و فرياد باغ داران به گوش مسئولان نرسد.
تا اين جا تلاش كرديم اندكي از آلام باغ داران خراسان جنوبي را به تصوير بكشيم ولي در خراسان رضوي نيز مردمان ديار كويري بجستان، اهالي صبور بردسكن و ساكنان مه ولات نيز گرفتار سرمازدگي باغ هاي انار شده اند و خليل آبادي هاي شيرين كام نيز با از بين رفتن بيش از ٩٠ درد باغ هاي انگورشان ديگر توليدكننده كشمش مرغوب و صادراتي نيستند.همه آن ها براي نزول رحمت الهي چشم به آسمان دوخته اند و نظر به عنايت دولتمردان دارند.

؛نظر كارشناسان، كف بر كردن سريع درختان
؛مهندس «غلامي» مدير جهاد كشاورزي فردوس مي گويد: با توجه به اين كه درختان انار، سرماي بيش از ١٥ درجه زير صفر را تحمل نمي كنند، كارشناسان ما از اوايل اسفند ماه به اين نتيجه رسيده بودند كه درختان انار بايد «كف بر» شوند اما براي اطمينان بيشتر، از كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان هاي خراسان جنوبي و رضوي و مراكز تحقيقاتي اين دو استان هم دعوت كرديم تا نظر قطعي خود را اعلام كنند كه آن ها هم به اين نتيجه رسيدند كه درختان انار بايد هرچه سريع تر «كف بر» شوند.
وي مي گويد: كار «كف بر» كردن درختان را از ١٥ اسفند آغاز كرده ايم و هم اكنون بخش خصوصي هم وارد عمل شده است و كار «كف بر» درختان انار با سرعت هرچه تمام تر ادامه دارد.
به گفته وي با توجه به اين كه در يك برآورد اوليه پيش بيني شد كه حدود ٥٠ هزار تن شاخه و سرشاخه خشكيده انار در شهرستان موجود باشد با تعدادي از كارخانه هاي نئوپان در استان هاي خراسان و مازندران رايزني شد و تعدادي از آن ها با سفر به فردوس و بررسي وضع موجود حاضر شده اند درختان انار را خودشان بدون هزينه كف بر كنند و چوب هاي آن را نيز رايگان براي خود ببرند و يا اين كه باغ داران نسبت به كف بر كردن باغ هاي انار خود اقدام كنند و شاخه هاي انار را به ازاي هر تن ٤٠هزار تومان به كارخانه تحويل دهند.
مهندس «غلامي» مي گويد: خسارت سرمازدگي بسيار بالا بود و حدود ١٥٠ ميليارد تومان خسارت به باغ داران انار وارد آمده است و تا ٥ سال آينده نه تنها درآمدي نخواهند داشت بلكه بايد ضمن پرداخت هزينه هاي جاري باغ ها از قبيل آبياري، كولش و كوددهي به مدت ٥ سال، با ياقوت سرخ كوير نيز وداع كنند.
به گفته وي سرمازدگي در واقع زلزله اي خاموش است كه دولتمردان بايد آن را باور كنند و همچنان كه به كمك زلزله زدگان مي شتابند، به كمك باغ داران خسارت ديده نيز بشتابند. وي با تشكر از سفر استاندار خراسان جنوبي و ابراز همدردي وي با باغ داران منطقه مي افزايد: بايد راهكارهايي براي كمك به آسيب ديدگان و جايگزيني باغ ها در اسرع وقت ارائه شود.

؛ضربه مهلك به اقتصاد سرايان

؛مدير جهاد كشاورزي شهرستان سرايان نيز به ما مي گويد: سرمازدگي به ٩٦ درصد از باغ هاي انار اين شهرستان خسارت زده و تاكنون ٧٠٠ هكتار باغ انار با درختان چند ساله، «كف بر» شده است و اناركاران سراياني تا ٥ سال ديگر هيچ توليدي نخواهند داشت.
به گفته او، اين باغ ها سالانه ٢٠ ميليارد ريال درآمد براي باغ داران منطقه داشتند كه با از بين رفتن آن ها، ضربه مهلكي به اقتصاد منطقه وارد شده است.
مهندس «محمدرضا ابراهيم زاده» مي افزايد: متاسفانه تاكنون حتي يك ريال اعتبار هم بابت قطع درختان و كمك به كشاورزان و باغ داران دريافت نكرده ايم.
به گفته وي، با توجه به لزوم «كف بر» كردن درختان در آستانه بهار، با هماهنگي داخلي در جهاد كشاورزي شهرستان سرايان، حتي در ايام تعطيلات نوروزي برنامه ريزي و كار قطع درختان انار آغاز شد.
وي با اشاره به خريد چند دستگاه اره موتوري مي گويد: تاكنون اعتباري براي ارائه خدمات به باغ داران به ما ابلاغ نشده است و در صورت تامين اعتبار و كمك دولت برابر فهرست كاركرد اره هاي موتوري و كارگراني كه به «كف بر» كردن درختان در باغ ها مشغولند، مبالغي به باغ داران پرداخت خواهد شد.
مدير جهاد كشاورزي سرايان با اشاره به تعهدات و بدهي باغ داران منطقه به بانك ها مي گويد: با توجه به محروم شدن باغ داران از درآمد باغ هاي انار طي ٣ تا ٥ سال آينده، به نظر مي رسد دولت بايد تسهيلاتي يارانه دار را در اختيار شاغلان اين بخش قرار دهد.به گفته «ابراهيم زاده»، دولت مي تواند همچون تسهيلات بخش مسكن، با ارائه تسهيلات ارزان قيمت و ١٠ ساله به كمك آسيب ديدگان بخش كشاورزي و باغي بشتابد.
؛پي گيري براي كمك به باغ داران
؛ولي آيا مسئولان منطقه پي گير دريافت كمك براي باغ داران خسارت ديده مي باشند؟
استاندار خراسان جنوبي نيز در اين باره مي گويد: از باغ هاي سرمازده شهرستان فردوس بازديد كردم و اعضاي ستاد حوادث غيرمترقبه استان نيز با ابعاد حادثه آشنا شده اند.
«سيدصولت مرتضوي» مي افزايد: هنگام بازديد از روند «كف بر» كردن درختان خشكيده انار، عمق خسارت كاملا مشخص بود. خسارت سرمازدگي به مراتب از خسارت خشكسالي بيشتر است. وي مي گويد: باقي ماندن درختان قطع شده در سطح باغ ها هم از لحاظ رواني آزاردهنده است و هم مأمن و پناهگاه آفات مي شود. لذا بايد در اسرع وقت از باغ ها خارج شوند.وي بر همين اساس مقرر كرده است تا از محل اعتبارات ستاد حوادث غيرمترقبه تعداد ٤ دستگاه چيپر (خردكننده شاخه هاي خشكيده) خريداري و نسبت به خرد كردن شاخه ها و سرشاخه هاي خشكيده انار اقدام شود. استاندار خراسان جنوبي مي گويد: پرداخت خسارت از سوي دولت در اين سطح وسيع، آن هم در كل كشور، غيرممكن است اما آن چه ما پي گير آن مي باشيم كمك به كشت جايگزين، كمك به برش درختان و كمك به اجراي سيستم هاي نوين آبياري خواهد بود و در سطح استان هم مبلغي را براي اين كار اختصاص خواهيم داد تا به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به باغ داران و كشاورزان خسارت ديده پرداخت شود.وي مي افزايد: باغ داراني كه روش هاي آبياري تحت فشار را در باغ هاي خود اجرا كنند از تسهيلات قرض الحسنه استفاده خواهند كرد.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي نيز مي گويد: كار از كار گذشته و علاج كار، «كف بر» كردن درختان براي جوانه زدن مجدد است.«علي اكبر تناكي» مي افزايد: تمامي ٢ هزار و ٨٥٠ هكتار باغ هاي انار استان كه در شهرهاي فردوس، اسلاميه، آيسك و سرايان قرار دارند بر اثر سرماي شديد دي ماه سال گذشته به طور كامل خسارت ديده اند. به همين علت تمام درختان انار اين استان «كف بر» مي شوند.وي مي گويد كه با شروع فصل بهار و موسم رويش درختان، زمان «كف بر» كردن در حال پايان يافتن است لذا با به كارگيري تمام توان و امكانات موجود، كار «كف بر» كردن و قطع درختان انار را با اره موتوري، تحت نظارت كارشناسان جهاد كشاورزي آغاز كرده ايم و اين كار با سرعت ادامه دارد.
به هر حال خسارت وارد شده به باغ هاي انار اين استان كه هر سال ٣٠ هزار تن توليد داشته اند ١٦٥ ميليارد ريال برآورد شده است كه با احتساب هزينه هاي «كف بر» كردن درختان، جايگزيني درختان جديد و احياي باغ ها و هزينه هاي داشت تا زمان باردهي محصول در طول ٤ سال دوره رشد و به بار نشستن، حجم خسارت ٦٦٠ ميليارد ريال برآورد مي شود. لذا به نظر مي رسد كه دولت بايد اقدامي جدي را براي حمايت از اين قشر محروم انجام دهد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/02/11ساعت 9:42  توسط حامد مویدی  | 

فرماندار فردوس در جمع كارگران: تكريم به شخصيت كارگران باعث افزايش توليد مي شود

به مناسبت هفته كار و كارگر جلسه ديداري صميمانه با حضور سرپرست اداره كار و امور اشتغال فردوس و عده اي از كارگران فردوس در محل اطاق كار آقاي فرماندار برگزار گرديد.

در اين جلسه آقاي رجبي سرپرست اداره كار فردوس ضمن تشكر از آقاي اقبال گزارش برنامه هاي انجام شده در هفته كار و كارگر در شهرستان را قرائت كرد. فرماندار فردوس نيز پس از استماع مشكلات كارگران به بيان اين موضوع پرداختند كه اقشار جامعه دودسته توليد كننده و مصرف كننده مي باشند كه كارگران توليدكنندگان جامعه هستند و اهميت و ارزش جايگاه شغلي ايشان روشن و واضح است و ساير اقشار جامعه از زحمات كارگران استفاده مي كنند و آنها هستند كه چرخ اقتصاد جامعه را به حركت در مي آورند. ايشان در خصوص ارزش كار و كارگر عنوان داشتند كه هم اسلام و هم جامعه بشري براي كار و كارگر هميت خاصي قائل است و اين به معني تكريم مادي نمي باشد بلكه مهم تكريم شخصيت ايشان است كه اكنون دانشمندان غربي اين حقيقت را كشف كرده اند كه تكريم شخصيت كارگران باعث افزايش توليد مي شود و اين مطلبي است كه اسلام عزيز آن را بيان داشته و شاهد مثال آن برخورد پيامبر اكرم (ص) با كارگران است كه ايشان حتي بر دست كارگر بوسه زدند. آقاي اقبال در پاسخ به مشكلات كارگران بيان داشتند كه علت بسياري از مشكلات كارگران نقص قانون كار است كه ان شاء ا... با پيگيريهاي دولت در خصوص اصلاح قانون فعلي اكثر اين مشكلات مرتفع خواهد شد.   

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/02/10ساعت 15:23  توسط حامد مویدی  | 

دانش آموزان يك دبستان شهر آيسك دعاي طلب باران خواندند

؛دانش آموزان دختر دبستان برادران مهرداد شهر آيسك پس از طي مسافت مدرسه تا اراضي حاشيه اين شهر به صورت پياده و با پاي برهنه، دعاي طلب باران را قرائت كردند.
مدير اين آموزشگاه به خبرنگار خراسان گفت: با توجه به كاهش نزولات آسماني اقدام به برگزاري اين مراسم كرديم و ١٣٦ دانش آموز از پيش دبستاني تا كلاس پنجم با پاي برهنه و ذكر صلوات، دعاي فرج و ادعيه به يكي از مزارع تشنه در مجاورت اين شهر حركت كردند.خديوي افزود: در اين اقدام كه با هماهنگي اداره آموزش و پرورش سرايان و مساعدت كلانتري شهر آيسك برگزار شد دانش آموزان علاوه بر فراگيري آموزش هاي اوليه نماز به قرائت دعايي از صحيفه سجاديه پرداختند.در پايان شركت كنندگان در قالب( نامه اي به خدا) آرزو هاي خود و طلب باران الهي را مطرح كردند.
+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/02/10ساعت 15:21  توسط حامد مویدی  | 

مبلغات شهرستان فردوس ساماندهي مي شوند

آزمون کتبي مبلغات شهرستان فردوس در محل حوزه علميه خواهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي خراسان جنوبي، حجت الاسلام مهدي فاخر رئيس اداره تبليغات اسلامي فردوس هدف از برگزاري اين آزمون را شناسايي و ساماندهي مبلغات شهرستان اعلام کرد.

وي در جمع خواهران حوزه علميه گفت: امروزه با توجه به اينکه نيمي از جمعيت کشورمان را خواهران تشکيل مي دهند و از طرفي نقش مهم تربيتي مادران در خانواده و لزوم ارتقاي سطح آگاهي در مسايل عقيدتي، فکري و تربيتي، ايجاب مي کند که مبلغات با بهره گيري از روشهاي تبليغي نوين و آشنايي با مسائل روز در جهت رفع شبهات فکري عقيدتي جامعه مخصوصاً نسل جوان و نوجوان و نيازهاي اخلاقي و رفتاري آنها کوشا باشند.

وي تعداد مبلغاني که در اين آزمون شرکت نموده اند را 30 نفر اعلام کرد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/02/10ساعت 15:18  توسط حامد مویدی  | 

آمار عمره گزاران فردوس افزايش يافت

 
آمار عمره گزاران شهرستان فردوس امسال ٤٠ درصد رشد نشان مي دهد.سرپرست حج و زيارت استان در اولين همايش زائران عمره فردوس گفت: در سال ٨٧ آمار عمره گزاران استان ٢٠ درصد كاهش دارد.ياوري افزود: امسال ٨٠٠ نفر از فردوس به عمره مشرف خواهند شد.
امام جمعه فردوس هم گفت: خداوند چندين خانه دارد كه اول آن كعبه است و عرش الهي،بيت المقدس، بيت المعمور، مسجد و قلب انسان از ديگر خانه هاي خداست كه هر كدام جايگاه خود را دارد.
حجت الاسلام حسيني مقدم اولين هدف حج را معرفت الهي و خداشناسي دانست كه انسان ها را از لحاظ معنوي بيمه مي كند.به گزارش خبرنگار ما در پايان همايش زائران با اعمال حج به طور عملي آشنا شدند.
+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/02/10ساعت 14:34  توسط حامد مویدی  | 

حادثه

طبق خبرهای رسیده اتوبوس فردوس-مشهد که ساعت ۳۰/ ۲۳ شب از فردوس به سمت مشهد حرکت کرد در بجستان دچار نقص فنی شد و به دلیل برطرف نشدن نقص آن اتوبوس دیگری از فردوس برای انتقال مسافرین به مشهد فرستاده شد که اتوبوس مذکور در سه راهی مهنه دچار واژگونی می شود و متاسفانه ۳ تن از همشهریانمان کشته و تعداد زیادی مجروح می شوند که بلافاصله به بیمارستان تربت حیدریه منتقل و تحت معالجه قرار میگیرند.از درگاه خداوند منان برای جان باختگان این حادثه طلب مغفرت و برای مجروحان آن شفای عاجل خواستاریم.از جزئیات این حادثه اطلاعاتی در دسترس نیست.از کسانی که اطلاعاتی در مورد این حادثه دارند خواهشمندیم برای ما ارسال نمایند تا جهت اطلاع عموم  در این وبلاگ گنجانده شود.
+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/02/09ساعت 19:56  توسط حامد مویدی  | 

دانش آموز فردوسی موفق به شبیه سازی تانک نظامی شد


بیرجند - خبرگزاری مهر: شریف شریف زاده، دانش آموز بسیجی دبیرستان نمونه علامه طباطیایی شهرستان فردوس موفق به ساخت و شبیه سازی تانک نظامی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، شریف زاده دانش آموز کلاس سوم ریاضی دبیرستان نمونه علامه طباطبایی با ساخت و شبیه سازی تانک نظامی، استفاده های نوین و جدیدی را از آن طراحی نموده است.

وی که با این کار مقام دوم مسابقات کشوری ربوتیک بسیج را کسب کرده است، دارای اختراعات و ابتکارات متعددی ازجمله ربوت فیلمبردار به عنوان طرح برگزیده استان خراسان جنوبی و دستگاه شوک ابتکاری است.

شریف زاده به مهر گفت: این موفقیت ها را مرهون عنایت خداوند، توجه معلمان و تلاش خود می دانم و تمامی آنها را تقدیم به شهدای انقلاب میکنم و امیدوارم تا همیشه پیرو آنها باشم.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/02/09ساعت 19:34  توسط حامد مویدی  | 

نشست صميمي مردم با مسوولان در هفته ي شهر و شهروند

همزمان با فرا رسيدن نهم ارديبهشت ماه سالروز تشكيل شوراهاي اسلامي شوراي شهر فردوس به اتفاق فرماندار و شهردار در مساجد سطح شهرستان جلسه ي پرسش و پاسخ برگزار مي كند. 

 فردوس خبر: ذوقي

 

با هدف رسيدگي به مسايل ومشكلات مردم و شهروندان در مناطق مختلف شهرستان ، شوراي اسلامي فردوس در يك نشست صميمي به اتفاق فرماندار ، اعضاي شورا و شهردار در مساجد سطح شهر مبادرت به برگزاري جلسه ي پرسش و پاسخ نمود.

گفتني است: در اين جلسات كه به مناسبت فرارسيدن نهم ارديبهشت ماه سالروز تشكيل شوراهاي اسلامي و هفته ي شهر و شهروند در مساجد شهرستان ادامه دارد مردم از نزديك نظرات و ديدگاه هايشان را با مسوولان مطرح مي كنند.

شايان ذكر است: اولين جلسه ي پرسش و پاسخ در مسجد جواد الائمه (ع) بود كه روز شنبه ي گذشته ۷ ارديبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور فرماندار و رييس شوراي شهر و شهردار تشكيل كه در اين جلسه مردم مسايل و مشكلات محل اقامت خودشان را با مسوولان در ميان گذاشتند كه به سوالات مردم پاسخ داده شد.

در ادامه ي اين جلسات شب گذشته در مسجد ولي عصر(عج) نشست صميمي مردم با مسوولان شكل گرفت كه در اين مراسم ميثمي رييس شوراي اسلامي فردوس از شهروندان شهرك ولي عصر (عج) به عنوان مردمي پيگير و با مسووليت ياد كرد. وي در ادامه اظهاراتش با اشاره به اينكه اين نشستها با هدف بررسي مشكلات و نظرات مردم به دليل هفته ي شهر و شهروند و روز شوراها به مدت ۱۰ شب ادامه خواهد داشت ، افزود: در اين جلسات فرماندار شهرستان به اتفاق اعضاي شوراي اسلامي و شهردار حضور خواهند داشت تا با حضور هيئت امناي مساجد نسبت به خواسته ها و ديدگاه هاي شهروندان اقدام لازم انجام گيرد.

در ادامه فرماندار فردوس با ذكر مطالبي در خصوص روند گاز رساني در بحث صنعتي شدن شهرستان در آينده اي نزديك سخن گفت و به سوالات مردم پاسخ داد. دراين جلسه همچنين شهردار فردوس با اشاره به مسايل شهري و فضاهاي سبز ، روشنايي معابر و مبلمان شهري ، بهسازي بلوارها و…، خاطر نشان كرد: منطقه اي بسيار زيبا در روبرو و حاشيه ي بارگاه امام زادگان سلطان ابراهيم (ع) و سلطان محمد (ع) احداث خواهد شد.

گفتني است: اين جلسات بشرح زير شبهاي آينده در مساجد سطح شهر بعد از اقامه ي نماز مغرب و عشاء ادامه و برگزار خواهد شد.

* مسجد آيت الله غفاري دوشنبه ۹/۲/۸۷ بعد از نماز مغرب و عشاء

* ” “  چهارده معصوم سه شنبه ۱۰/۲/۸۷  ” “  ” ”

* ” “  جامع امام (ره) چهارشنبه ۱۱/۲/۸۷ ” ”

* ” ”  جامع قديم پنج شنبه ۱۲/۲/۸۷  ” “ 

* ” ” صاحب الزمان (عج) جمعه ۱۳/۲/۸۷ ” ”

* ” ” حجه ابن الحسن (عج) شنبه ۱۴/۲/۸۷ ” ”

* ” ” ملا يوسف  يكشنبه  ۱۵/۲/۸۷  ” ”

* ” ” ميرزا  دوشنبه ۱۶/۲/۸۷  ” ”

شايان ذكر است: اخبار اين جلسات در طول شبهاي آينده در “فردوس خبر” ادامه خواهد داشت.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/02/09ساعت 15:10  توسط حامد مویدی  | 

دكتر امير حسنخاني: جايگاه كارشناسي براي مجلس تعريف نكرده ايم.

نماينده ي مردم فردوس و عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ايران در گفتگو با ايسنا: * گزارش عملكرد وزارت رفاه از استخدام معلولان را بررسي مي كنيم…

* تحول ساختار اداري - سازماني كشور در اولويت مجلس باشد… 

 

 

 

نماينده مردم فرودس و طبس در خانه ملت با تاكيد بر ضرورت تحول ساختار اداري و سازماني كشور گفت: تا زماني كه تجديدنظري در تشكيلات دولت و سازمان‌هاي مختلف صورت نگيرد، بند الف و ب اصل ۴۴، اجرا نخواهد شد.

محمدرضا اميرحسنخاني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اين‌كه در حوزه بهره‌وري، به شدت دچار مشكل هستيم، اظهار كرد: متاسفانه آن‌گونه كه بايد در سازمان‌هاي مختلف، آموزش نداريم، و هنوز هم كاركنان نمي‌دانند بايد به چه كسي جواب دهند يا به چه ميزان كار كنند و چه كاري انجام دهند، و اين حاكي از آنست كه هيچ چيز تعريف شده نيست.

عضو كميسيون اجتماعي با اعلام اين‌كه ميزان اجراي قانون برنامه مشخص نيست، افزود: در حالي كه برخي مواد برنامه از زمان‌بندي تعيين شده، سريع‌تر به نتيجه رسيده است و حتي فراتر از حد برنامه بوده است شاهديم در موادي از برنامه نيز كار خاصي صورت نگرفته و اين مواد به اندازه كافي مورد توجه قرار نگرفته‌اند و بايستي در تدوين برنامه بعدي اين كمبودها اصلاح شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه تحول ساختار اداري سازماني كشور بايد از اولويت‌هاي كميسيون اجتماعي در مجلس هشتم باشد، گفت: در سال پاياني دولت نهم، اين اوضاع بايد سامان داده شود، و بهره‌وري و ساماندهي سازمان‌ها از سوي مجلس هشتم در بدنه دولت صورت پذيرد.

وي تصريح كرد: با جسارتي كه رييس جمهور و دولت نهم دارد خيلي از كارهايي كه تا كنون قابليت اجرا نداشته است، به سرانجام خواهد رسيد.

عضو كميسيون اجتماعي، بند الف و ب اصل ۴۴ را مربوط به سرمايه‌گذاري نكردن دولت و گسترش پيدا نكردن آن درجهت باز شدن فضا براي ميدان خصوصي اعلام كرد و گفت: اين بندها محقق نخواهد شد مگر آن‌كه دولت كوچكتر شود، از اين رو مجلس در انتظار ارائه بودجه سال ۸۸ است تا با بررسي ميزان بودجه با وجود شعار كوچك‌سازي دولت بررسي كند چه ميزان افزايش بودجه براي تحقق اين شعار در نظر گرفته شده است؟

دكتر اميرحسنخاني تصريح كرد: پيش از اين، با اين‌كه افزايش بودجه، درصد قابل توجهي نبوده است شاهد بوديم رقم مطلق بودجه، قابل توجه بوده است كه اين موضوع هيچ كمكي به كوچك‌سازي دولت نخواهد كرد.

جايگاه كارشناسي براي مجلس تعريف نكرده‌ايم

نماينده مردم فردوس و طبس در خانه ملت در ادامه گفت‌وگو با ايسنا درباره به حاشيه كشيده شدن حوزه اجتماعي در برابر مسائل سياسي اظهار كرد: تاكنون جايگاه كارشناسي براي مجلس تعريف نكرده‌ايم و همه به عنوان ساختار سياسي به آن نگاه مي‌كنيم؛ به طوري‌كه اين نگاه باعث شده آنها كه ميل سياسي دارند به سوي مجلس بيايند و نتيجه اين روند چيزي جز دور شدن از بحث كارشناسي نيست.

وي تاكيد كرد: بخشي از مجلس هفتم تلاش گسترده‌اي كرد تا مجلس خيلي سياسي نباشد و انحراف از مسائل اجتماعي، بدليل ساختار كلي مجلس است.

دولت حداكثر تا مهرماه بايد قانون جامع مديريت خدمات كشوري را به اجرا درآورد

اميرحسنخاني در ادامه درباره افزايش حقوق بازنشستگان به ايسنا گفت: مصوبه قانون جامع مديريت خدمات كشوري و بحث هماهنگ كردن پرداخت حقوق كاركنان، اولين مصوبه مجلس بود كه در اين چهار سال به سرانجام رسيده است، و يقينا با اجراي اين مصوبه در نيمه دوم سال جاري شاهد تغيير شرايط خواهيم بود.

عضو كميسيون اجتماعي تصريح كرد: حداكثر زماني كه دولت براي عملي كردن اين قانون خواسته است مهرماه سال ۸۷ بوده است و اين در حاليست كه اعلام شده بود اگر آئين‌نامه زودتر از اين زمان تهيه شد، اين قانون زودتر از اين زمان اجرا شود.

گزارش عملكرد وزارت رفاه و تامين اجتماعي از استخدام معلولان را بررسي مي‌كنيم

نماينده فردوس و طبس با اشاره به راه‌اندازه دفتر فراكسيون حمايت از معلولان از سوي فاطمه آليا، و حمايت مجلس از قانون استخدام سه درصد از معلولان در سازمان‌هاي دولتي افزود: اجرانشدن اين قانون تنها به دليل تامين نشدن اعتبارات نبود، بلكه دستگاه‌ها نيز به اين سه درصد توجه نكردند، چرا كه اساس به كارگيري معلولان تنها بر اساس تفاهم‌نامه‌ي سازمان بهزيستي با بعضي دستگاه‌ها بوده است و به‌دنبال عملكرد نامناسب بعضي دستگاه‌ها قرار شد اين متخلفان معرفي شوند.

دكتر محمد رضا اميرحسنخاني با بيان اين‌كه تا كنون كارهاي مختلفي انجام شده است، افزود: ليست ادارات و سازمان‌هاي متخلف از اين قانون هنوز به دست ما نرسيده است.

وي ادامه داد: سال گذشته براي اولين بار در قانون بودجه، اعتباري براي عملي شدن و به اجرا درآمدن قانون حمايت از معلولان تعيين شد اما تاكنون گزارشي از عملكرد سال گذشته نداشته‌ايم، از اين رو از وزارت رفاه خواسته‌ايم با ارسال گزارش عملكرد از استخدام معلولان، امكان بررسي اوضاع را به كميسيون اجتماعي مجلس بدهد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/02/08ساعت 15:42  توسط حامد مویدی  | 

دكتر امير حسنخاني: مقابله با اشتغال روستايي و عدم پاسخگويي مناسب پسنديده نيست.

نماينده ي مردم فردوس، طبس ، سرايان و بشرويه : سازمانهاي محيط زيست و منابع طبيعي نبايد زمينه ي دلخوري و تهديد اشتغال روستائيان ، كشاورزان و دامداران را فراهم آورند.

 

فردوس خبر: ذوقي 

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه در سفرهاي استاني تصميمات خوبي براي مناطق محروم گرفته شد ، خاطر نشان كرد :در سفر  اول رياست جمهوري به استان يزد و سفر دوم رييس جمهور به استان خراسان جنوبي در مورد شهرستان هاي فردوس ، طبس ، سرايان و بشرويه بايستي سريع تر عملياتي گردد چرا كه با خشكسالي و سرما زدگي فعلي در منطقه مردم بسيار نا اميد و افسرده شده اند و شروع اين پروژه ها مي تواند اميد را در دلها زنده كند .  

دكتر محمد رضا امير حسنخاني با تاكيد بر اينكه : خشكسالي ۹ ساله ي گذشته و سرما زدگي زمستان سال ۸۶ تقريبا كليه باغات منطقه را تخريب نموده است ، گفت : باغات انار ، گردو و پسته در فردوس ، سرايان و بشرويه و باغات مركبات و نخليات در طبس به شدت آسيب ديده است و امروزه در باغات اين مناطق به جاي آواز و چهچه ي بلبلان صداي دلخراش اره هايي كه درختان را كف بر مي كنند به گوش مي رسد و چهره ي افسرده ي باغداراني كه حاصل عمر خود را بايستي قطع كند بسيار متاثر كننده است.

وي همچنين تأكيد نمود: مركبات و نخليات در طبس و انار و گردو در فردوس در ۷ سال آينده محصول نخواهند داشت و بايستي تصميم  جدي براي اين موضع اتخاذ گردد ، افزود : پيشنهاد مي كنم به جاي پرداخت خسارت خرد از اعتبارات پيش استاني براي مردم سرمايه گذاري گردد چرا كه مردم سرمايه و دارايي خود را كه منبع در آمد ساليانه ي آنها بوده است از دست داده اند .

نماينده ي مردم شهرستان هاي فردوس ، طبس ، سرايان و بشرويه در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد براينكه بايستي اين تهديد با پيگيري مديران استاني و ملي به ويژه جهاد كشاورزي به فرصت تبديل گردد و رو نماي آبياري و گونه ي كشت شده مناسب سازي گردد ، گفت : در روستاهاي مختلف  استان توزيع نا مناسب پرداخت خسارت مشكلاتي فراهم نموده و اميد است كه كمك به محرومين و روستائيان و توزيع كالاهاي اساسي به كمك تعاوني هاي روستايي ساماندهي گردد.

دكتر امير حسنخاني در ادامه ي اظهاراتش با اشاره به اينكه روستائيان ، كشاورزان و دامداران از مدافعان اصلي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي اند ، خاطر نشان كرد: نبايستي سازمان هاي محيط زيست و منابع طبيعي با تملك به محدود نمودن كشاورزان و دامداران براي بهره برداري از مراتع و زمين هايي كه سالها در اختيار داشته اند و حتي قسمتي از زمين ها مهريه زنان روستايي مي باشد ، زمينه دلخوري و تهديد اشتغال اين عزيزان را فراهم آورد.

وي افزود : تامين معيشت و اشتغال در نقاط محروم بويژه روستاها از اولويت هاي اصلي دولت و مجلس است لذا مقابله با اشتغال روستايي و عدم پاسخگويي مناسب برغم تاكيد رياست محترم جمهوري پسنديده نيست .

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/02/05ساعت 13:1  توسط حامد مویدی  | 

كنسانتره ي انار در فردوس بزودي افتتاح مي شود.

صبح امروز دوم ارديبهشت ماه سال جاري ، ماشين آلات كارخانه ي افشره ساز باقران ( توليد كننده ي كنسانتره ي انار ، انگور ، سيب ، توت ، و …) واقع در شهرك  صنعتي ، وارد شهرستان فردوس شد. گفتني است: با عبور كاميون هاي حامل قطعات اين مجتمع صنعتي  در خيابانهاي اصلي شهر بارقه ي اميد ي براي صنعتي شدن منطقه در دل شهروندان روشن شد. شايان ذكر است:  مراسم عبور كاميون هاي حامل ماشين آلات افشره ساز باقران با حضور رييس و نايب رييس شوراي اسلامي فردوس و جمعي از مردم ، خبرنگار كانون “خبرنگاران جوان” و “فردوس خبر”همراه بود. پس از عبور قطعات كارخانه ي فوق از خيابان هاي اصلي شهرستان ، ماشين آلات كارخانه براي انجام مراحل بعدي به شهرك صنعتي شماره ي يك فردوس هدايت شدند. 

فردوس خبر: ذوقي

 

گزارش خبري “فردوس خبر” از ورود اولين پروژه ي صنعتي بزرگ كنسانتره ي انار به شهرستان فردوس به روايت تصوير. 

گفتني است: در اسرع وقت خبر تكميلي پروژه ي كنسانتره ي انار در فردوس تهيه و انتشار خواهد يافت.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/02/04ساعت 15:5  توسط حامد مویدی  | 

ميزان اسكان مسافران نوروزي در ايام تعطيلات نوروزي امسال در فردوس ۶۰ درصد افزايش داشت.

رييس ستاد استقبال از مسافران ، زائران و گردشگران شهرستان فردوس گفت: ميزان اسكان مسافران در ايام تعطيلات نوروز سال جاري نسبت به سال گذشته بيش از ۶۰ در صد افزايش يافت.

 

فردوس خبر: اكبري

 

فرماندار فردوس در گفتگويي باخبر نگار ما گفت: شهرستان فردوس به عنوان دروازه ي ورودي استان خراسان جنوبي از سمت استان هاي جنوبي كشور و همچنبين محور اصلي ارتباطي استانهاي يزد ، كرمان ، اصفهان ، بوشهر ، هرمزگان و فارس به استان خراسان رضوي همواره از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده كه قرار گرفتن در مسير ترانزيت كالا به كشورهاي آسياي ميانه ، موقعيت و جايگاه اين شهرستان را به جايگاهي ويژه و منحصر به فرد در سطح منطقه تبديل نموده است.

عباس اقبال افزود: راههاي متصل شده به فردوس به گونه ايست كه از سمت جنوب مسافران و زائران پس از پيمودن يك مسافت ۲۰۰ كيلومتري در كوير خشك و سوزان به اين شهر رسيده كه همين  امر و همچنين روحيه ي ميهمان نوازي و فرهنگ بالاي مردم اين دار المومنين سبب شده تا كليه ي مسافران ، گردشگران و زائراني كه به مقصد مشهد مقدس از سمت استان هاي ياد شده تردد مي كند ، شهر فردوس را براي استراحت و اسكان موقت و يا اقامت و اسكان شبانه بر گزينند.

وي گفت: مشهد مقدس به بركت وجود بارگاه مطهر ثامن الحجج ، حضرت علي ابن موسي الرضا (ع) ، در بين مسلمانان جهان بويژه شيعيان و همچنين هموطنان ايراني از جايگاه و نقش ويژه اي برخوردار است. بطوريكه سالانه حدود ۲۰ ميليون نفر زائر و گردشگر ايراني و خارجي به زيارت بارگاه مطهر رضوي نايل مي گردند كه از اين تعداد بر اساس آمارهاي موجود سالانه بيش از ۷ ميليون نفر زائر و مسافر از شهرستان عبور مي نمايند.

رييس ستاد استقبال از مسافران ، زائران و گردشگران شهرستان فردوس در ادامه گفت: با توجه به موقعيت جغرافيايي و استراتژيك شهر فردوس و از آنجائي كه آغاز سال ۱۳۸۷ مقارن با ايام فرخنده ي ربيع الاول بوده و از سويي تدبيري كه توسط دولت محترم در مورد عرضه ي بنزين آزاد انديشيده شده بود ، افزايش مسافران و گردشگران قابل پيش بيني بود ، كه در همين راستا ستاد استقبال از مسافران در بهمن ماه تتشكيل و دبيرخانه ي آن در نمايندگي ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري فردوس مستقر و فعاليت خود را آغاز نمود.

فرماندار فردوس افزود: در سال جاري بالغ بر ۲۱۵۵۰۰۰ دو ميليون و يكصد و پنجاه هزار نفر زائر ، مسافر و گردشگر از سطح شهر فردوس عبور كرده اند كه از اين تعداد سيصد و بيست و هفت هزار و پانصد و هشتاد و نه نفر ۳۲۷۵۸۹ اسكان داده شده اند.

عباس اقبال گفت: اين افراد در مدارس ، آبگرم معدني ، بارگاه امام زادگان ، مهمانسراس ادارات ، هيئات مذهبي ، كمپينگ هاي اقامتي ايجاد شده در ورودي ها و پارك هاي سطح شهرستان اسكان داده شده و از خدمات موجود استفاده نموده اند.

رييس ستاد استقبال از مسافران ، زائران و گردشگران شهرستان فردوس افزود: مجموعه ي آبگرم معدني فردوس كه به همراه روستاي ييلاقي باغستان در سفر دوم هيات محترم دولت به عنوان منطقه ي نمونه ي گردشگري استان مصوب گرديده در ايام تعطيلات نوروزي ۸۷ بالاترين آمار جذب گردشگر و مسافر را در سطح استان به خود اختصاص داده است كه در مجموع تعداد ۱۰۳۰۲۵ نفر در مدت ذكر شده از مجموعه ي آبگرم بازديد كه از اين تعداد ۳۲۱۴۰ نفر از امكانات آبدرماني استفاده نموده اند.

فرماندار فردوس گفت: با توجه به آمار و ارقام فوق و استفاده تنها يك سوم افراد مراجعه كننده به مجموعه ، از امكانات آبدرماني ، مشخص مي شود كه به رغم شناخت و استقبال چشمگير مسافران و گردشگران از سراسر كشور نسبت به استفاده بهينه ي گردشگران مانند هتل ، فضاهاي مناسب آبدرماني ، فضاي سبز و ساير امكانات رفاهي و اقامتي سبب گرديد تا اكثر مراجعه كنندگان به مجموعه بدون بهره ي لازم و كافي مجبور به ترك اين محل گردند كه اميدواريم با تسريع در امر تهيه ي طرح جامع و اجراي آن شاهد تبديل آبگرم معدني فردوس به يك قطب گردشگري مهم در منطقه باشيم.   

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/02/04ساعت 14:54  توسط حامد مویدی  | 

نقشه شهرستان فردوس

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/02/04ساعت 14:20  توسط حامد مویدی  | 

موزه مردم شناسي بشرويه افتتاح شد

با حضور فرماندار شهرستان فردوس و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان روز گذشته موزه مردم شناسي بشرويه افتتاح گرديد.

اين موزه در محل يك باب ساختمان قديمي واقع در بافت تاريخي بشرويه احداث گرديده است. در اين مراسم آقاي اقبال، فرماندار فردوس ضمن خوش آمد گويي به رياست سازمان ميراث فرهنگي و ساير مسئولين شهر بشرويه را يك شهر تاريخي، بكر و غني معرفي كرده و به همين دليل مورد توجه دولت نهم دانستند. ايشان افزودند كه بافت فرهنگي و كهن مورد توجه دولت مي باشد و اين آثار تاريخي نشان دهنده سخت كوشي مردم گذشته است. ايشان همچنين از ميراث فرهنگي جهت احداث اين موزه و انجام اين قبيل كارهاي با ارزش تقدير كردند و خاطرنشان كردند كه بايد برنامه ريزي شود تا همه مردم خصوصا دانش آموزان و دانشجويان و نس جوان از اين موزه بازديد كنند و مردم اگر بدانند كه آثار باستاني در موزه بهتر نگهداري خواهد شد حتما آنها را به ميراث فرهنگي خواهند سپرد. ايشان همچنين افزودند كه از محل اعتبارات تملك دارايي به بخش ميراث فرهنگي كمك خواهد شد.

آقاي عباس زاده رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان ضمن تشكر از مسئولين شهرستان خصوصا آقاي فرماندار در خصوص همكاري با ميراث فرهنگي بيان نمودند كه اعتبارات شهرستان فردوس در زمينه ميراث فرهنگي بيشتر از اعتبارات ساير شهرستانهاي استان بوده است و نسبت به سال گذشته نيز 100درصد افزايش داشته است.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/02/04ساعت 14:4  توسط حامد مویدی  | 

موزه بشرويه افتتاح مي شود

يكي از علاقه مندان به ميراث فرهنگي كه خود از بانيان راه اندازي موزه بشرويه مي باشد، به خبرنگار خراسان در اين مورد گفت: در اين موزه، سفالينه هايي از قبل از اسلام و دوره هاي تيموري، اموي، صفوي، زنديه و قاجار و همچنين انواع قفل ها و ظروف، كتاب هاي خطي، لوازم صحافي و كتابت در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفته است.
حسين اسدي مقدم افزود: ٩٠ درصد از اين وسايل از منطقه بشرويه و بقيه آن ها از ديگر شهرهاي اطراف بشرويه تهيه شده است.
وي با اشاره به اين كه خانه ملاعبد الله توفي بشروي به عنوان مكان موزه درنظر گرفته شده است، گفت: كارهاي مقدماتي راه اندازي اين موزه قبل از تشكيل استان خراسان جنوبي شروع شد و با پيوستن اين شهر به خراسان جنوبي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كار مرمت و بازسازي آن از خردادماه سال گذشته آغاز شد و حدود ده ماه به طول انجاميد.
وي اضافه كرد: در راه اندازي موزه بشرويه، شهرداري اين شهر نيز همكاري داشت.
+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/02/03ساعت 21:40  توسط حامد مویدی  | 

اولين خانه ي سالمندان فردوس فعال شد
 

با حضور استاندار خراسان جنوبي و هيئت همراه بهره برداري از نخستين مركز توانبخشي
 و نگهداري سالمندان شهرستان فردوس كه با همت بخش غير دولتي فعال شده است آغاز شد.
  

با حضور سيد صولت مرتضوي استاندار خراسان جنوبي و جمعي از معاونين و مشاورين استانداري و مديران كل ادارات و نهادهاي دولتي ، مهندس اقبال فرماندار فردوس ، حجت الاسلام حسيني مقدم امام جمعه ي شهرستان و دكتر امير حسنخاني نماينده ي مردم فردوس در مجلس شوراي اسلامي و همچنين جمعي از مديران ادارات و نهادهاي سطح شهرستان فردوس بهره برداري از نخستين خانه ي سالمندان در باغستان آغاز شد.   


 

مديركل اداره بهزيستي خراسان جنوبي در اين مراسم گفت: رويكرد بهزيستي حركت به سوي جلب مشاركتهاي مردمي و واگذاري امور به بخش غيردولتي است.


 

محمدحسن اكبري مطلق افزود: اكثر خدماتي كه بهزيستي به محرومين ارايه مي‌كند با حضور و مشاركت خيرين است و خراسان جنوبي نيز در اين حوزه از جمله استانهاي پيشتاز كشور مي‌باشد.


 

وي گفت: باهمت نيكوكاران ‪ ۱۲‬مركز نگهداري فرزندان بي‌سرپرست و بدسرپرست در اين استان راه‌اندازي شده كه ‪ ۲۰۰‬نفر در سنين مختلف در آنها نگهداري مي‌شوند.


 

او افزود: علاوه برآن ‪ ۱۳‬مركز توانبخشي و نگهداري سالمندان در اين استان به صورت خصوصي و هيات امنايي داير شده كه به بيش از ‪ ۵۰۰‬نفر خدمات ارايه مي‌كنند.


 

وي گفت: خراسان جنوبي دربخش مسكن نيز امسال رشد قابل توجهي داشته و اميدواريم هرچه سريعتر مسكن مناسب براي جامعه هدف بهزيستي فراهم شود.


 

او افزود: مركز جامع توانبخشي فردوس نيز در آينده نزديك در اين منطقه راه‌اندازي خواهد شد. 

عضو هيات مديره مركز توانبخشي و نگهداري سالمندان فردوس نيز گفت: براي راه‌اندازي اين مركز ‪ ۱/۵‬ميليارد ريال از محل كمكهاي مردمي هزينه شده است.


 

نجف پور افزود: ‪ ۱۲۰‬سالمند در اين شهرستان وجود دارند كه اميدواريم بتوانيم به تمام آنان خدمات ارايه كنيم.


 

وي گفت: اين مركز با ظرفيت ‪ ۴۰‬نفر هم‌اكنون از ‪ ۱۵‬سالمند شهرهاي مختلف استان و ساير استانها نگهداري مي‌كند.


 

او افزود: ساختمان جديد اين مركز با اعتبار اوليه يك ميليارد ريال از محل اعتبارات طرح توازن منطقه‌اي در دو طبقه در مجموع به مساحت ‪۲۷۶۰‬ مترمربع در حال ساخت است.


 

گفتني است: در ادامه ي اين مراسم و به رسم يادبود و تقدير از خيرين و نيكوكاران شهرستان استاندار خراسان جنوبي و ديگر مسوولان همراه و حاضر در جلسه با اهداي هدايايي از جمعي از عزيزان خير و نيكوكار شهرستان فردوس تقدير بعمل آوردند. 


 

شايان ذكر است: در پايان اين مراسم مرتضوي استاندار خراسان جنوبي و امام جمعه ي فردوس و نماينده ي شهرستان نيز در اين مراسم با هدايايي از سالمندان اين مركز تفقد و دلجويي كرد.
+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/02/01ساعت 10:48  توسط حامد مویدی  | 

كودكان و نوجوانان فردوسي در مدرسه ي تاريخي ( عليا ) نقاشي كشيدند

همزمان با ديگر نقاط استان خراسان جنوبي در هفته ي بزرگداشت جهاني بناها و محوطه هاي تاريخي با همكاري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان فردوس كودكان و دانش آموزان ابتدايي مدرسه ي دخترانه عاملي از مدرسه ي علميه ي عليا كه يكي از آثار زيبا و كم نظير تاريخي شهرستان مي باشد بازديد كردند. 

 فردوس خبر: ذوقي

 

 به گزارش خبر نگار ما، با همكاري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان فردوس در بزرگداشت هفته ي جهاني بناها و محوطه هاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي ، كودكان و دانش آموزان شهرستان در مدرسه ي علميه ي عليا به مسابقه ي نقاشي پرداختند.

گفتني است: اين مسابقات در روز دوشنبه مورخه ي ۲۶-۱-۸۷  از ساعت ۱۶ الي ۱۹ در محل هاي باغ و عمارت رحيم آباد بيرجند ، مدرسه ي علميه ي عليا ي فردوس ، آرامگاه بوذر جمهر قايني ، موزه ي مردم شناسي نهبندان و خانه ي مستوفي در بشرويه برگزار گرديده است.

شايان ذكر است : دانش آموزان مدرسه ي عاملي فردوس به مدت ۳ ساعت در مدرسه ي علميه ي عليا به شادي و نقاشي مشغول بودند. 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/02/01ساعت 10:38  توسط حامد مویدی  |